Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Geld

Mooie Engelse teksten en zinnen over geld. Geld is belangrijk in het leven maar je gezondheid en liefde nog veel meer. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over geld.

Money can’t buy you happiness, but it can buy you a yacht big enough to pull up right alongside it.
Met geld kan je geen geluk kopen, maar je kan er een jacht mee kopen dat groot genoeg is om erop af te zeilen.

Money can’t buy life.
Geld kan het leven niet kopen.

It’s a kind of spiritual snobbery that makes people think they can be happy without money.
Het is een soort van spirituele snobisme dat maakt dat mensen denken dat ze gelukkig zijn zonder geld.

Money can’t buy love, but it improves your bargaining position
Geld kan geen liefde kopen, maar het verbetert je onderhandelingspositie.

If women didn’t exist, all the money in the world would have no meaning
Als vrouwen niet zouden bestaan zou al het geld in de wereld geen betekenis hebben.

Friendship is like money, easier made than kept.
Vriendschap is als geld, makkelijker gemaakt dan bewaard.

Money is a strange business. People who haven’t got it aim it strongly. People who have are full of troubles.
Geld is een vreemde zaak. Mensen die het niet hebben willen het, en mensen die het hebben hebben veel problemen.

If you think nobody cares if you’re alive, try missing a couple of payments.
Als je denkt dat het niemand kan schelen dat je leeft, probeer dan een paar betalingen te missen.

Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit.
De meeste mensen werken net hard genoeg om niet te worden ontslagen, en worden net genoeg betaald om geen ontslag te nemen.

Run for your life from any man who tells you that money is evil. That sentence is the leper’s bell of an approaching looter.
Ren voor je leven van een man die jou vertelt dat geld slecht is. Die zin komt namelijk alleen maar van een naderende plunderaar.

If you would know the value of money, go and try to borrow some.
Als je de waarde van geld wilt weten, probeer dan wat te lenen.

A man is usually more careful of his money than of his principles.
Een man is meestal zuiniger op zijn geld dan op zijn principes.

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.
Met geld koop je geen geluk, maar geld kan wel de salarissen betalen van een onderzoeksteam om het probleem te bestuderen.

Lack of money is the root of all evil.
Gebrek aan geld is de wortel van alle kwaad.

All I ask is the chance to prove that money can’t make me happy.
Het enige dat ik vraag is de kans te bewijzen dat geld me niet gelukkig maakt.

You want 21 percent risk free? Pay off your credit cards.
Wil je 21% risico vrij? Betaal je creditcards dan af.

Hollywood is a place where they’ll pay you a thousand dollars for a kiss and fifty cents for your soul.
Hollywood is een plaats waar ze 1000 dollar betalen voor een zoen, en 50 cent voor je ziel.

I’ve got all the money I’ll ever need, if I die by four o’clock.
Ik heb al het geld dat ik ooit nodig heb, als ik voor 16.00 dood ga.

Money won’t make you happy, but everybody wants to find out for themselves.
Geld maakt niet gelukkig, maar iedereen wil dat voor zichzelf uitvinden.

A wise man should have money in his head, but not in his heart.
Een wijze man zou geld in zijn hoofd moeten hebben, niet in zijn hart.

A simple fact that is hard to learn is that the time to save money is when you have some.
Een simpel feit dat moeilijk te leren is, is dat je geld moet sparen als je wat hebt.

If you can count your money, you don’t have a billion dollars.
Als je je geld kan tellen heb je geen biljoen dollar.

Never spend your money before you have earned it.
Geef je geld nooit uit voor je het verdiend hebt.

Money can’t buy happiness, but it can make you awfully comfortable while you’re being miserable.
Geld kan geen geluk kopen, maar het kan je zeer comfortabel maken terwijl je je ellendig voelt.

Friends and good manners will carry you where money won’t go.
Vrienden en goede manieren brengen je waar geld niet kan komen.

A bank is a place that will lend you money, if you can prove that you don’t need it.
Een bank is een plaats die je geld leent als je kan bewijzen dat je het niet nodig hebt.

Time is money.
Tijd is geld.

Politics has become so expensive that it takes a lot of money even to be defeated.
Politiek is zo duur geworden dat het veel geld kost zelfs om verslagen te worden.

Anybody who thinks money will make you happy, hasn’t got money.
Iemand die denkt dat geld je gelukkig gaat maken heeft geen geld.

A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man.
Een succesvolle man is iemand die meer geld verdient dan zijn vrouw kan opmaken, Een succesvolle vrouw is iemand die zo’n man kan vinden.

It is a waste of money to help those who show no desire to help themselves.
Het is een verspilling aan geld om degenen te helpen die geen zin hebben zichzelf te helpen.

Government always finds a need for whatever money it gets.
De overheid vindt altijd een behoefte, hoeveel geld het ook krijgt.

Money does not make you happy but it quiets the nerves. 
Geld maakt niet gelukkig, maar het houdt de zenuwen stil.

Many people take no care of their money till they come nearly to the end of it, and others do just the same with their time.
Veel mensen zorgen niet goed voor hun geld tot ze bijna niets meer hebben, en anderen doen hetzelfde met hun tijd.

What counts is what you do with your money, not where it came from.
Wat telt is wat je met je geld doet, niet waar het vandaan kwam.

You know, a lot of people are just interested in, in building a company so they can make money and get out.
Weet je, veel mensen zijn alleen maar geïnteresseerd in een bedrijf opzetten zodat ze geld kunnen verdienen en weg kunnen gaan.

Don’t stay in bed, unless you can make money in bed.
Blijf niet in bed, tenzij je geld kunt verdienen in bed.

Business is other people’s money.
Het bedrijfsleven is andermans geld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.