Mooie Zinnen uit het Leven gegrepen

Mooie Engelse zinnen en teksten over het leven. De volgende zinnen zijn zo uit het leven gegrepen en zitten vol motiverende, wijze woorden. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over het leven.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Wanneer het leven je honderd redenen geeft om te huilen, toon het leven dat je duizend redenen hebt om te lachen.

Life’s a journey, enjoy every mile. – Het leven is een reis, geniet van elke mijl.

Sometimes good things fall apart so better things can fall together. – Soms vallen goede dingen uit elkaar, zodat betere dingen samen kunnen vallen.

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. – Huil niet omdat het voorbij is, glimlach omdat het gebeurde.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. – Er is slechts één geluk in dit leven, om lief te hebben en bemind te worden.

Life can make you do many things, even kiss a man with a runny nose. – Het leven kan je veel dingen laten doen, zelfs een man te kussen met een loopneus.

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life. – Net zoals een kaars niet kan branden zonder vuur, kunnen mannen niet zonder spiritueel leven.

It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life. – Het is beter om voor een dag een leeuw te zijn dan een schaap heel je leven.

Life without love is like a tree without blossoms or fruit. – Leven zonder liefde is als een boom zonder bloesems of fruit.

The purpose of life is to be defeated by greater and greater things. – Het doel van het leven is om te worden verslagen door steeds grotere dingen.

In the end, it’s not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away. – Op het einde maakt het niet uit hoeveel ademhalingen je nam, maar hoeveel momenten je de adem benam.

Live your life that the fear of death can never enter your heart. – Leef je leven zo dat de angst voor de dood nooit je hart kan binnendringen.

Keep love in you heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. – Houd liefde in je hart, een leven zonder is als een zonloze tuin waar de bloemen dood zijn.

Life is what happens while you’re busy making other plans. – Het leven is wat er gebeurt terwijl je bezig bent andere plannen te maken.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. – Je tijd is beperkt, dus verspil het niet door iemands anders leven te leven.

Love begins with a smile, grows with a kiss, ends with a tear. When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you’re the one smiling and everyone around you is crying. – Liefde begint met een lach, groeit met een kus, en eindigt met een traan. Toen je werd geboren was je aan het huilen, en iedereen om je heen was aan het lachen. Leef je leven zo dat wanneer je dood gaat jij degene bent die lacht terwijl iedereen om je heen huilt.

If you don’t build your dream someone will hire you to help build theirs. – Als je niet je eigen droomhuis bouwt, dan zal iemand je inhuren om de zijne te bouwen.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. – Het leven krimpt of breidt uit in verhouding tot iemands moed.

There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart. Pursue those. – Er zijn veel dingen in het leven die je zult zien, maar slechts een paar raken je hart. Streef die na.

Life is like a tree and its root is consciousness. Therefore, once we tend the root, the tree as a whole will be healthy. – Het leven is als een boom en zijn wortels zijn het bewustzijn. Daarom zal als we ons op de wortels richten, de hele boom gezond zijn.

If we don’t know life, how can we know death? – Als we het leven niet kennen, hoe kunnen we de dood dan kennen?

It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it, but it’s also true that we don’t know what we’ve been missing until it arrives. – Het is waar dat we niet weten wat we hebben tot we het kwijt zijn, maar het is ook waar dat we niet weten wat we missen tot het er is.

Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well. – Het leven draait niet altijd om het hebben van goede kaarten, maar soms om het goed spelen met slechte kaarten.

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – Het leven is een aaneenschakeling van lessen die moeten worden geleefd om te worden begrepen.

Life expectancy would grow by leaps and bounds if green vegetables smelled as good as bacon. – De levensverwachting zou met sprongen groeien als groenten net zo goed als bacon zouden ruiken.

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough. – Als je kijkt naar wat je hebt in het leven, dan heb je altijd meer. Als je kijkt naar wat je niet hebt, dan heb je nooit genoeg.

As you walk down the fairway of life you must smell the roses, for you only get to play one round. – Als je door je leven wandelt moet je de rozen ruiken, want je krijgt maar één ronde te spelen.

We all pay for life with death, so everything in between should be free. – Wij betalen allemaal voor het leven met de dood, dus alles wat daar tussen zit zou gratis moeten zijn.

Happiness depends more on how life strikes you than on what happens. – Geluk hangt meer af van hoe het leven je raakt dan van wat er gebeurt.

Sometimes you need to distance yourself to see things clearly. – Soms moet je jezelf distantiëren om de dingen duidelijk te zien.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Het leven is als fietsen. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. – Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.

A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you, only to find out in the end that it was never meant to be and you just have to let go. – Een triest ding in het leven is als je iemand ontmoet die veel voor je betekent, om uit te vinden dat het niet voorbestemd is en je diegene moet laten gaan.

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be. Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do. – Droom wat je wilt dromen, ga waar je wilt gaan, Wees wat je wilt zijn. Want je hebt maar een leven en een kans om alle dingen te doen die je wilt.

Be happy for this moment, this moment is your life. – Wees blij voor dit moment, dit moment is je leven.

The happiest of people don’t necessarily have the best of everything. They just make the most of everything that comes along their way. – De gelukkigste mensen hebben niet perse altijd het beste van alles. Ze maken alleen het beste van alles dat op hun pad komt.

Life isn’t about finding yourself, life’s about creating yourself. – Het leven gaat niet over het vinden van jezelf, het leven gaat over het maken van jezelf.

Life is pleasant. Death is peaceful. Its the transition that troublesome. – Het leven is aangenaam. De dood is rustig. Het is de overgang die lastig is.

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly, laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile. – Het leven is kort, doorbreek de regels. Vergeef snel, kus langzaam, heb écht lief, lach ongecontroleerd en heb nooit spijt van iets dat je aan het lachen maakt.

You only live once, but if you do it right, once is enough. – Je leeft maar een keer, maar als je het goed doet is een keer genoeg.

The most difficult thing to explain in life is the simplest truth called love. – Het moeilijkste ding om uit te leggen in het leven is de simpele waarheid die liefde heet.

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. – De angst voor de dood volgt op de angst voor het leven. Een man die daadwerkelijk lééft is voorbereid om op elk moment dood te gaan.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. Het leven wordt niet gemeten bij het aantal ademhalingen dat we nemen, maar door de momenten die ons de adem benemen.

No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn’t trying. – Het maakt niet uit hoeveel fouten je maakt of hoe langzaam je vooruit gaat, je ligt nog steeds voor op diegenen die het niet proberen.

Children make you want to start life over. – Kinderen zorgen ervoor dat je het leven over wilt doen.

There’s no tragedy in life like the death of a child, things never get back to the way they were. – Er is geen verdriet in het leven als de dood van een kind. Dingen gaan nooit meer terug zoals ze waren.

Where there is love there is life. – Waar liefde is is leven.

If you don’t know where you’re going, any road will get you there. – Als je niet weet waar je naartoe gaat, zal elke weg je er brengen.

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them. – Sta stil bij de schoonheid van het leven. Kijk naar de sterren, en zie je jezelf lopen met hen.

You cannot change what you refuse to confront. – Je kunt niet veranderen wat je weigert te confronteren.

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living. – Als je doet wat je nodig hebt, overleef je. Als je doet wat je wilt, leef je.

It hurts to love someone and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel. – Het doet pijn om iemand lief te hebben en diegene voelt dat neit voor jou, Maar wat pijnlijker is om van iemand te houden en nooit de moed vinden om die persoon te laten weten wat je voelt.

The trick is to enjoy life. Don’t wish away your days, waiting for better ones ahead. – De truuk is om van het leven te houden. Je moet niet willen dat de dagen voorbij gaan terwijl je op de betere dagen voor je wacht.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. – Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga samen.

It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone but it takes a lifetime to forget someone. – Het kost maar een minuut om verliefd op iemand te worden, een uur om iemand te mogen, en een dag om van iemand te houden. Maar het kost een heel leven om iemand te vergeten.

While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about. – Terwijl we onze kinderen alles over het leven willen leren, leren onze kinderen ons waar het leven om draait.

Too many people buy things they don’t need with money they don’t have to impress people they don’t know. – Teveel mensen kopen dingen die ze niet nodig hebben met geld dat ze niet hebben om indruk te maken mensen op die ze niet kennen.

The key to immortality is first living a life worth remembering. – De sleutel naar onsterfelijkheid is om eerst een leven te leven dat het waard is om te onthouden.

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. – Het leven is niet een probleem dat moet worden opgelost, maar een realiteit te ervaren.

The best time to plant a tree is twenty-five years ago, the second best time is today. – De beste tijd om een boom te planten is vijfentwintig jaar geleden, de tweede beste tijd is vandaag.

Life is a sexually transmitted disease and the death rate is 100%. – Het leven is een seksueel overdraagbare ziekte en het sterftecijfer is 100%.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.