Engelse Verjaardags Zinnen en Teksten

Mooie Engelse zinnen en teksten over verjaardag. Leuke verjaardags teksten en spreuken voor jong en oud, om het ouder worden wat aangenamer te maken. Zo kom je er hopelijk achter dat het allemaal zo erg nog niet is. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over verjaardag. Onder de Engelstalige teksten vind je de Nederlandse betekenis.

You know you’re getting old when the candles cost more than the cake. – Je weet dat je oud wordt als de kaarsen meer kosten dan de taart.

Count your blessings, not your wrinkles. – Tel je zegeningen, niet je rimpels.

Roses are red, the sky is blue. I just wanted to say, happy birthday to you. – Rozen zijn rood, de lucht is blauw. Ik wou alleen maar zeggen, een fijne verjaardag voor jou.

As you celebrate your day, I celebrate the beautiful friendship we share! Happy Birthday, dearest friend. – Terwijl je je dag viert, vier ik de mooie vriendschap die we delen! Fijne verjaardag, liefste vriend.

You are a blessing to me. Therefore, this day is as important to me as it’s to you my big love. Happy birthday. – Je bent een zegen voor mij. Daarom is deze dag net zo belangrijk voor mij als voor jou, mijn grote liefde. Fijne verjaardag.

I wish I could write your name on the sky to let the world know how special you are to me. I wish you a happy birthday. – Ik wou dat ik je naam in de lucht kon schrijven om de wereld te laten weten hoe speciaal je voor mij bent. Ik wens je een gelukkige verjaardag.

Growing old is mandatory but growing up is optional. – Oud worden is verplicht, maar opgroeien optioneel.

Our friendship is made of gold and it will never rust, will stay precious until the world turns to dust. Happy birthday and may your every wish come true. – Onze vriendschap is gemaakt van goud en het zal nooit roesten, zal kostbaar blijven totdat de wereld in stof verandert. Fijne verjaardag en laat al je wensen uitkomen.

The advantage of old age is that you get many people to love. – Het voordeel van een hogere leeftijd is dat je meer mensen hebt om van te houden.

I hope you have a wonderful birthday filled with love and fun. – Ik hoop dat je een mooie verjaardag hebt gehad, gevuld met liefde en plezier.

I don’t like having to remind you how old you are, because I can’t remember anymore. Maybe both of us are getting old. – Ik vind het niet leuk om je eraan te herinneren hoe oud je bent, want ik kan het me niet meer herinneren. Misschien worden we allebei oud.

Happy birthday to a man who is really younger than he looks. – Gelukkige verjaardag voor de man die eigenlijk jonger is dan hij eruit ziet.

An old fart is as good as a new one. – Een oude scheet is net zo goed als een nieuwe.

The difference between you and my other friends is that they know me as a person, and you understand me as an individual. Happy birthday to my best buddy. – Het verschil tussen jou en mijn andere vrienden is dat ze mij als persoon kennen, en jij begrijpt mij als een individu. Fijn verjaardag op mijn beste maatje.

I didn’t want to give you any money for your birthday because money doesn’t buy happiness and I want you to have a happy birthday. – Ik wilde je geen geld geven voor je verjaardag omdat je met geld geen geluk koopt en ik wil dat je een gelukkige verjaardag hebt.

You are such a special friend, Who deserves a special day, For being who you are and Bringing joy in every way. You make me smile and laugh, with everything you do, So today I get to send A special Birthday wish to you. – Je bent zo’n speciale vriend, die een speciale dag verdient, om te zijn wie je bent en om op elke manier vreugde te brengen. Je laat me glimlachen en lachen, met alles wat je doet, dus vandaag mag ik je een speciale verjaardagswens sturen.

Don’t feel uncomfortable about your age, we will all one day get as old as you are. – Voel je niet ongemakkelijk over je leeftijd, we zullen je op een dag zo oud worden als jij bent.

Today is you birthday, tomorrow might be your death. So let us celebrate as if it is your last. – Vandaag ben je jarig, morgen kan je dood zijn. Dus laten we het vieren alsof het je laatste is.

Let us celebrate the occasion with wine and sweet words. – Laat ons deze gelegenheid vieren met wijn en lieve woorden.

Youth is a real treasure. Make it exciting and wonderful enough to spend your old age without regrets. Happy birthday. – Jeugd is een echte schat. Maak het spannend en geweldig genoeg om je oude dag zonder spijt door te brengen. Fijne verjaardag!

Candles are like little friends on your birthday cake. The more, the merrier. – Kaarsen zijn als kleine vrienden op je verjaardagstaart. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Happiness has more meaning when you choose to share it with others. You have never failed a single day in sharing you happiness to us. Now it’s our turn. Thank you and happy birthday. – Geluk heeft meer betekenis wanneer je ervoor kiest om het met anderen te delen. Je hebt nog nooit één dag gefaald in het delen van je geluk met ons. Nu is het onze beurt. Bedankt en fijne verjaardag.

Finding a great friend is like looking for a four leaf clover. But I did get lucky, happy birthday. – Het vinden van een goede vriend is als het zoeken naar een klavertje vier. Maar ik heb geluk gehad, fijne verjaardag.

Don’t forget to wear your sunglasses when the cake is served, happy birthday. – Vergeet je zonnebril niet te dragen als de taart wordt geserveerd, Van harte gefeliciteerd.

I hope you feel older today, but only by one day. You’re only one day older than you were yesterday. – Ik hoop dat je je vandaag ouder voelt, maar slechts één dag. Je bent maar één dag ouder dan gisteren.

I think we’re going to need a bigger cake to fit all your candles. – Ik denk dat we een grotere taart nodig hebben voor al die kaarsen.

Happy birthday and let this day be full of joy and celebration. – Gelukkige verjaardag en laat deze dag vol zijn van vreugde en feest.

I hope that today is the beginning of another wonderful year for you, happy birthday. – Ik hoop dat het vandaag het begin is van een prachtig jaar. Gelukkige verjaardag.

Don’t count the years, count the wishes and all the cheers. – Tel de jaren niet, maar tel de wensen en al het gejuich.

A diplomat is a man who always remembers a woman’s birthday but never remembers her age. – Een diplomaat is een man die altijd de verjaardag van een vrouw weet, maar nooit haar leeftijd onthoudt.

Every year on your birthday, you get a chance to start new. – Elke dag op je verjaardag krijg je een kans om opnieuw te beginnen.

A lighter? We’re going to need a flamethrower to light up your candles. – Een aansteker? We zullen een vlammenwerper nodig hebben om al je kaarsjes aan te steken.

Friends may come and go, but birthdays just accumulate. – Vrienden kunnen komen en gaan, maar verjaardagen stapelen zich op.

Here’s to another year of success, health and happiness. – Hier is nog een jaar van succes, gezondheid en geluk.

It’s your birthday! Party, eat cake, open presents, blow out candles, and make a wish. – Het is jouw verjaardag! Feest, eet cake, open cadeautjes, blaas kaarsen uit en doe een wens.

Time flies so fast. You’re a grown up lady now. I thank God for giving you to us. You’re such a blessing. Happy birthday, sweetie. – De tijd vliegt voorbij. Je bent nu een volwassen dame. Ik dank God dat hij je aan ons heeft gegeven. Je bent zo’n zegen. Fijne verjaardag lieverd.

Happy birthday, wish you all the best from the bottom of my heart. – Gefeliciteerd met je verjaardag, ik wens je het allerbeste uit het diepst van mijn hart.

I hope that this year will be full of all that makes you happy. – Ik hoop dat dit jaar vol wordt met alle dingen die jou blij maken.

I want to wish you happiness for your birthday and every day, happy birthday. – Ik wens je veel geluk voor je verjaardag en alle andere dagen, van harte gefeliciteerd.

Hey there. Sending your way birthday wishes for a beautiful year ahead. May your lucky stars continue to shine and make all your dreams come true. Enjoy your day with all the pleasures it has in store. – Hallo daar. Ik stuur je verjaardagswensen voor een komend mooi jaar. Moge je gelukkige sterren blijven schijnen en al je dromen doen uitkomen. Geniet van de dag met alle geneugten die zij in petto heeft.

I hope this day will bring you lots of joy and happiness because that’s what you deserve. Happy birthday, dear. – Ik hoop dat deze dag je veel vreugde en geluk zal brengen, want dat is wat je verdient. Gefeliciteerd lieverd.

The sun is shining more brightly today as a way to wish you happy birthday. – De zon schijnt feller vandaag als een manier om je een prettige verjaardag te wensen.

I wish you all the best, for another 100 years here on earth. – Ik wens je het allerbeste, voor nog 100 jaren hier op aarde.

Have a wonderful day, get many nice presents and have a lot of fun. – Heb ene prachtige dag, krijg veel mooie cadeautjes en heb veel plezier.

Happy birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself. – Gelukkige verjaardag aan een persoon die charmant, getalenteerd en geestig is, en me een hoop aan mezelf doet denken.

Each year that you find yourself still alive is a good reason to celebrate. That’s what makes birthdays more special the older you get. – Elk jaar dat je merkt dat je nog leeft, is een goede reden om te vieren. Dat is wat verjaardagen specialer maakt naarmate je ouder wordt.

Age doesn’t matter when it comes to happiness. That’s why I want to tell you to have a happy birthday anyway. – Leeftijd maakt niet uit als het gaat om geluk. Dat is waarom ik je wil vertellen om toch een gelukkige verjaardag te hebben.

Your life has been a blessing to many people. Your birthday is a celebration for all of us who know you. – Je leven is voor veel mensen een zegen geweest. Je verjaardag is een feest voor iedereen die je kent.

I do not need a Facebook birthday reminder to remember your most special day of the year. I just simply know it by heart. Happy birthday, my friend. – Ik heb geen Facebook verjaardag reminder nodig om je meest speciale dag van het jaar te onthouden. Ik weet het gewoon gewoon uit mijn hoofd. Gefeliciteerd mijn vriend.

Happy birthday, you’re not getting older you’re just a little closer to death. – Van harte gefeliciteerd, je wordt niet ouder maar je bent alleen een stapje dichter bij de dood.

You’re not old until you can’t read this writing any more. – Je bent niet oud tot je deze tekst niet meer kan lezen.

A birthday is the most special day in one’s life, enjoy it to the fullest. – Een verjaardag is de meest speciale dag in iemands leven, geniet er met volle teugen van.

My Birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you not only on your special day, but always. – Mijn verjaardags wens voor jou is dat je verder gaat met van je leven te houden en nooit stopt met dromen. Mogen schoonheid en geluk niet alleen op deze speciale dag bij je blijven, maar voor altijd.

Happy birthday to someone I learn from, admire, and appreciate. – Gelukkige verjaardag voor iemand van wie ik leer, bewonder en waardeer.

I hope all your birthday wishes and dreams come true. – Ik hoop dat al je verjaardagswensen en dromen uit mogen komen.

A gift consists not in what is done or given, but in the intention of the giver or doer. – Een geschenk bestaat niet uit wat er wordt gedaan of wordt gegeven, maar in de intentie van de gever of doener.

You may not be able to change your age, but you can always change your hair color. – Je bent misschien niet in staat om je leeftijd te veranderen, maar je kunt altijd je haarkleur veranderen.

Your birthday should be a national holiday. I would love a day off work to hang out with you. Happy birthday. – Je verjaardag zou een nationale feestdag moeten zijn. Ik zou graag een vrije dag hebben om bij je rond te hangen. Fijne verjaardag.

You’re the most beautiful star that shines on earth. You’re the brightest light of happiness in my life. Warm wishes to you on your birthday. – Je bent de mooiste ster die op aarde schijnt. Jij bent het helderste licht van geluk in mijn leven. Hartelijke groeten aan je op je verjaardag.

Best friends are supposed to share everything with each other, so I am celebrating and sharing your birthday with you like it’s my own. I celebrate the beautiful friendship we share! Happy Birthday, buddy. – Beste vrienden zouden alles met elkaar moeten delen, dus ik vier en deel je verjaardag met je, zoals die van mij is. Ik vier de mooie vriendschap die we delen! Van harte, vriend.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.