Populaire liefdeszinnen

Mooie Engelse zinnen en teksten over liefde. Het Engelse woord voor liefde is natuurlijk love. Liefde is heel belangrijk in het leven van een mens, liefde is alles, zonder liefde geen leven zegt men ook wel eens. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over de liefde.

I can live without money, but I cannot live without love. – Ik kan leven zonder geld, maar ik kan niet leven zonder liefde.

Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war, love is a growing up. – Liefde begint en eindigt niet op  de manier waarop we denken dat het doet. Liefde is een strijd, liefde is een oorlog, liefde is opgroeien.

First love is only a little foolishness and a lot of curiosity. – Eerste liefde is alleen een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid.

I love that feeling of being in love, the effect of having butterflies when you wake up in the morning. That is special. – Ik hou van het gevoel van verliefd zijn, het effect van vlinders in je buik als je wakker wordt in de morgen. Dat is speciaal.

Love is like war, easy to begin but very hard to stop. – Liefde is als oorlog, makkelijk om te beginnen, maar heel moeilijk om te stoppen.

Love is the hardest habit to break, and the most difficult to satisfy. – Liefde is de lastigste gewoonte om te breken, en de moeilijkste om te bevredigen.

Where there is love there is life. – Waar liefde is is leven.

You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness. – Je weet dat het liefde is, als het enige dat telt is dat die persoon gelukkig is, zelfs als jij daar geen deel van uit maakt.

Love cures people, both the ones who give it and the ones who receive it. – Liefde maakt mensen beter, zowel de gene die het geeft als degene die het ontvangt.

Life is the flower for which love is the honey. – Het leven is de bloem waarvan liefde de honing is.

Alcohol is like love. The first kiss is magic, the second is intimate, the third is routine. After that you take the girl’s clothes off. – Alcohol is als de liefde. De eerste kus is magisch, de tweede intiem en de derde routine. Daarna trek je haar kleren uit.

If you want to be loved, be lovable. – Als je bemind wilt horen, wees lief.

God must love stupid people, because he made so many. – God moet van domme mensen houden, omdat hij er zo veel heeft gemaakt.

It is better to have loved and lost than never to have loved at all. – Het is beter om van iemand gehouden te hebben en verloren te hebben, dan nooit de liefde te hebben gekend.

A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea. – Een vrouw kent het gezicht van de man waar ze van houdt, zoals een zeeman de open zee kent.

Love is the beauty of the soul.Liefde is de schoonheid van de ziel.

Love is the flower you’ve got to let grow. – Liefde is de bloem die je moet laten groeien.

Your words are my food, your breath my wine, you are everything to me. – Jouw woorden zijn mijn eten, je adem mijn wijn, jij bent alles voor mij.

You can give without loving, but you can never love without giving. – Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt nooit liefhebben zonder te geven.

Money can’t buy love, but it improves your bargaining position. – Geld kan geen liefde kopen, maar het verbetert wel je onderhandelingspositie.

Love has no age, no limit, and no death. – Liefde heeft geen leeftijd, geen limiet en geen dood.

The most difficult thing to explain in life is the simplest truth called love. – Het moeilijkste ding om uit te leggen in het leven is de simpele waarheid die liefde heet.

The best proof of love is trust. – Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.

A friend is someone who knows all about you and still loves you. – Een vriend is iemand die alles over je weet en nog steeds van je houdt.

The decision to kiss for the first time is the most crucial one in any love story. – Het besluit om voor de eerste keer te zoenen is de meest cruciale in elk liefdesverhaal.

The degree of loving is measured by the degree of giving. – De mate van houden van wordt gemeten door de mate van geven..

You never lose by loving, you always lose by holding back. – Je verliest nooit door iemand lief te hebben, je verliest altijd door jezelf tegen te houden.

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams. – Je weet dat je verliefd bent als je niet kan slapen. omdat de realiteit dan eindelijk beter is dan je dromen.

Love is a gift, not an obligation, follow your heart and always trust the person you love. – Liefde is een geschenk, geen verplichting, volg je hart en vertrouw altijd de persoon van wie je houdt.

How delicious is the winning, of a kiss at love’s beginning. – Hoe heerlijk is het winnen van een kus aan het begin van de liefde.

Love at first sight is possible, but it pays to take a second look. – Liefde op het eerste gezicht is mogelijk, maar het loont om een tweede kijkje te nemen.

Love the life you live, live the life you love. – Hou van het leven wat je leeft, leef het leven waar je van houdt.

The first duty of love is to listen. – De eerste plicht van liefde is om te luisteren.

True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen. – Echte liefde is als geesten, waarover iedereen praat maar slechts enkelen ze echt gezien hebben.

We can’t command our love, but we can our actions. – We kunnen onze liefde niet bevelen, wel onze acties.

Life without love is like a tree without blossoms or fruit. – Leven zonder liefde is als een boom zonder bloesems of fruit.

We may give without loving, but we cannot love without giving. – We kunnen geven zonder liefde, maar we kunnen niet liefhebben zonder te geven.

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. – De honger naar liefde is moeilijker te stillen dan de honger voor brood.

Love is like an hourglass, with the heart filling up as the brain empties. – Liefde is als een zandloper, waar het hart gevuld wordt terwijl het brein leeg loopt.

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. – Soms ziet het hart wat onzichtbaar is voor het oog.

The sweetest of all sounds is that of the voice of the woman/man we love. – De zoetste van alle geluiden is die van de stem van de vrouw / man die we liefhebben.

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. – Geliefd worden door iemand geeft je kracht, terwijl van iemand houden je moed geeft.

Love is a better teacher than duty. – Liefde is een betere leraar dan plicht.

Come live in my heart, and pay no rent. – Kom leven in mijn hart, en betaal geen huur.

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love. – We verspillen tijd om de perfecte minnaar te zoeken, in plaats van het creëren van de perfecte liefde.

Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses. – Liefde is de sterkste van alle passies, want het valt tegelijkertijd het hoofd, het hart en de zintuigen aan.

Everything is clearer when you’re in love. – Alles is duidelijker als je verliefd bent.

The one thing we can never get enough of is love, and the one thing we never give enough is love. – Het enige ding waar we nooit genoeg van hebben is liefde, en het enige ding dat we nooit genoeg geven is liefde.

True love is rare, and it’s the only thing that gives life real meaning. – Ware liefde is zeldzaam, en het is het enige dat het leven echte betekenis geeft.

True love is when your heart and your minds are saying the same thing. – Ware liefde is wanneer je hart en je geest hetzelfde zeggen.

Be careful of love, it’ll twist your brain around and leave you thinking up is down and right is wrong. – Wees voorzichtig met de liefde, het zal je hersenen rond doen draaien en laat je denken dat omhoog omlaag is en goed fout is.

I have found the paradox that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. – Ik heb de paradox gevonden dat als je lief hebt tot het pijn doet, dan kan er niet meer pijn zijn, alleen meer liefde.

The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present. – Hoe meer woede je over het verleden in je hart draagt, hoe minder je in staat zult zijn om lief te hebben in de toekomst.

Love is a game that two can play and both win. – Liefde is een spel dat twee kunnen spelen en beide winnen.

When you fish for love, bait with you heart, not your brain. – Als je naar liefde vist, vis dan met je hart en niet met je brein.

What’s meant to be will always find a way. – Wat zo bedoeld is zal altijd een weg te vinden..

Love wasn’t put in your heart to stay, love isn’t love until you give it away.– Liefde werd niet in je hart gedaan om daar te blijven, liefde is geen liefde tot je het weg geeft.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. – Er is slechts één geluk in dit leven, om lief te hebben en bemind te worden.

Love is life, and if you miss love, you miss life. – Liefde is leven, en als je de liefde mist, mis je het leven.

The greater the love, the greater the tragedy when it’s over. – Hoe groter de liefde, hoe groter de tragedie als het voorbij is.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. masjenka

    wie bij elkaar hoort, zal bij elkaar komen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.