Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Geluk

Mooie Engelse zinnen en teksten over geluk. Iedereen kan wel wat geluk gebruiken in het leven. Vandaar ook deze leuke zinnen over geluk. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over geluk.

The secret of happiness is to admire without desiring. – Het geheim van geluk is bewonderen zonder te verlangen.

What we call the secret of happiness is no more a secret than our willingness to choose life. – Wat we het geheim van geluk noemen, is niet meer een geheim dan onze bereidheid om het leven te kiezen.

A large income is the best recipe for happiness I ever heard of. – Een goed inkomen is het beste recept voor geluk waar ik ooit van gehoord heb.

Happiness makes up in height for what it lacks in length. – Geluk maakt in hoogte goed wat het tekort komt in lengte.

When what we are is what we want to be, that’s happiness. – Wanneer we zijn wat we willen zijn, is dat geluk.

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it. – Geluk is als een kus. Je moet het delen om ervan te genieten.

Happiness lies, first of all, in health. – Geluk ligt, als eerste, in gezondheid.

Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. – Onthoud dat de gelukkigste mensen niet diegenen zijn die meer krijgen, maar degenen die meer geven.

You must try to generate happiness within yourself. If you aren’t happy in one place, chances are you won’t be happy anyplace. – Je moet proberen geluk te genereren in jezelf. Als je niet gelukkig bent op één plek, kan het zijn dat je niet altijd gelukkig zal zijn.

Happiness is neither without us nor within us. It is in God, both without us and within us. – Geluk is niet zonder ons, noch in ons. Het is in God, zowel zonder ons als in ons.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. – Er is maar één geluk in dit leven, om lief te hebben en geliefd te zijn.

Happiness often sneaks in through a door you didn’t know you left open. – Geluk sluipt vaak door een deur waarvan je niet wist dat je die open had gelaten.

Future. That period of time in which our affairs prosper, our friends are true and our happiness is assured. – Toekomst. Die periode waarin onze zaken bloeien, onze vrienden echt zijn en ons geluk verzekerd is.

There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. – Er is maar één manier om geluk te hebben en dat is ophouden met je ongerust te maken over dingen die buiten de kracht van onze wil zijn.

Don’t wait around for other people to be happy for you. Any happiness you get you’ve got to make yourself. – Wacht niet voor andere mensen om gelukkig te zijn voor jou. Elk geluk dat je krijgt, moet je zelf maken.

Your successes and happiness are forgiven you only if you generously consent to share them. – Jouw successen en geluk worden je alleen vergeven als je ze deelt met anderen.

Money can’t buy happiness, but it can make you awfully comfortable while you’re being miserable. – Geld kan geen geluk kopen, maar het kan je vreselijk comfortabel maken terwijl je miserabel bent.

The person born with a talent they are meant to use will find their greatest happiness in using it. – De persoon die geboren is met een talent dat bedoeld is om gebruikt te worden zal groot geluk vinden in het gebruik ervan.

Happiness doesn’t depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude. – Geluk hangt niet af van externe condities, het wordt geregeld door onze mentale houding.

Plenty of people miss their share of happiness, not because they never found it, but because they didn’t stop to enjoy it. – Veel mensen missen hun aandeel van geluk, niet omdat ze het nooit gevonden hebben, maar omdat ze er niet voor stopten.

Every gift from a friend is a wish for your happiness. – Elk cadeau van een vriend is een wens voor je geluk.

You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness. – Je weet dat het liefde is als je maar wilt dat die persoon gelukkig is, zelfs als je daar geen deel van uit maakt.

The first recipe for happiness is, avoid too lengthy meditation on the past. – Het eerste recept voor geluk is, vermijd te lang meditatie op het verleden.

Everyone chases after happiness, not noticing that happiness is right at their heels. – Iedereen jaagt het geluk na, niet door hebbend dat het op hun hielen zit.

It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness. – Het is niet hoeveel we hebben, maar hoeveel we ervan genieten, dat maakt geluk.

Desire nothing, give up all desires and be happy. – Verlang niets, geef alle verlangens op en wees gelukkig.

In order to have great happiness you have to have great pain and unhappiness, otherwise how would you know when you’re happy? – Om groot geluk te hebben, moet je grote pijn en elende meegemaakt hebben, hoe zou je anders weten dat je gelukkig was?

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. – Geluk is niet iets kant en klaars. Het komt uit je eigen acties.

Happy is the man who has broken the chains which hurt the mind, and has given up worrying once and for all. – Gelukkig is de man die de kettingen heeft verbroken die de geest heeft gekwetst en opgegeven heeft om zichzelf zorgen te maken.

Happiness depends upon ourselves. – Geluk hangt van onszelf af.

Happiness is an inside job. – Geluk is een binnenbaan.

Be happy with what you have and are, be generous with both, and you won’t have to hunt for happiness. – Wees blij met wat je hebt en bent, wees vrijgevig met beide, en dan hoef je niet op het geluk te jagen.

The two enemies of human happiness are pain and boredom. – De twee vijanden van menselijk geluk zijn pijn en verveling.

Most folks are as happy as they make up their minds to be. – De meeste mensen zijn zo gelukkig als ze hun gedachten maken te zijn.

Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. – Actie kan niet altijd geluk brengen, maar er is geen geluk zonder actie.

Just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness. – Doe gewoon wat gedaan moet worden. Dit mag geen geluk zijn, maar het is grootheid.

The constitution only gives people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself. – De grondwet geeft alleen mensen het recht om geluk na te streven. Je moet het zelf vangen.

Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons, we must fight in order to conquer it. – Geluk is als die paleizen in sprookjes waarvan de poorten door de draken worden bewaakt, we moeten vechten om het te overwinnen.

The purpose of our lives is to be happy. – Het doel van ons leven is gelukkig te zijn.

The art of being happy lies in the power of extracting happiness from common things. – De kunst van gelukkig zijn ligt in de kracht om geluk uit gewone dingen te halen.

Happiness is having a scratch for every itch. – Geluk is voor elke jeuk een krasje.

Happiness is like a kiss. It feels best when you give it to someone else. – Geluk is als een kus. Het voelt het beste als je het aan iemand anders geeft.

Happiness depends more on how life strikes you than on what happens. – Geluk hangt meer af van hoe het leven je treft dan op wat er gebeurt.

Always leave something to wish for, otherwise you will be miserable from your very happiness. – Hou altijd iets over om te wensen, anders zal je miserabel zijn van al je geluk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.