Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Kinderen

Mooie Engelse zinnen en teksten over kinderen. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over kinderen.

Our most basic common link is that we all inhabit this planet. We all breathe the same air. We all cherish our children’s future. And we are all mortal. – Onze meest voorkomende gemeenschappelijke band is dat we allemaal op deze planeet wonen. We ademen allemaal dezelfde lucht. Wij koesteren onze toekomst voor onze kinderen. En we zijn allemaal sterfelijk.

It is easier for a father to have children than for children to have a real father. – Het is makkelijker voor een vader om kinderen te hebben dan voor kinderen een echte vader te hebben.

Children need the freedom and time to play. Play is not a luxury, play is a necessity. – Kinderen hebben de vrijheid en tijd nodig om te spelen. Spelen is geen luxe, spel is een noodzaak.

Children seldom misquote. In fact, they usually repeat word for word what you shouldn’t have said. – Kinderen paragraferen zelden verkeerd. In feite herhalen ze gewoonlijk woord voor woord van wat je niet zou moeten zeggen.

A three year old child is a being who gets almost as much fun out of a fifty-six dollar set of swings as it does out of finding a small green worm. – Een drie jaar oud kind is een wezen dat bijna net zoveel plezier krijgt uit een schommel van zesenvijftig dollar, als uit het vinden van een kleine groene worm.

A little girl is sugar and spice and everything nice, especially when she’s taking a nap. – Een klein meisje is suiker en kruiden en alles wat mooi is, maar vooral wanneer ze een dutje doet.

Human beings are the only creatures on earth that allow their children to come back home. – De mens is het enige wezen op aarde dat hun kinderen toestaat om terug naar huis te komen.

Children are one third of our population and all of our future. – Kinderen zijn een derde van onze bevolking en onze hele toekomst.

Children are the living messages we send to a time we will not see. – Kinderen zijn de levende boodschappen die we verzenden naar een tijd die we niet zullen zien.

What is a home without children? quiet. – Wat is een huis zonder kinderen? Stil.

All of us have moments in out lives that test our courage. Taking children into a house with a white carpet is one of them. – Wij hebben allemaal momenten in ons leven die onze moed testen. Het nemen van kinderen in een huis met een wit tapijt is een van hen.

The more we shelter children from every disappointment, the more devastating future disappointments will be. – Hoe meer we kinderen van elke teleurstelling beschermen, hoe meer verwoestend toekomstige teleurstellingen zullen zijn.

Mothers are fonder than fathers of their children because they are more certain they are their own. – Moeders houden meer dan vaders van hun kinderen omdat ze zeker zijn dat ze hun eigen zijn.

Children are unpredictable.You never know what inconsistency they’re going to catch you in next. – Kinderen zijn onvoorspelbaar. Je weet nooit in welke inconsistentie ze je in de toekomst zullen vangen.

Everybody knows how to raise children, except the people who have them. – Iedereen weet hoe je kinderen op moet voeden, behalve de mensen die ze hebben.

Children need love, especially when they do not deserve it. – Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.

All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up. – Alle kinderen zijn artiesten. Het probleem is hoe hij een artiest blijft zodra hij opgroeit.

Having a two-year-old is like having a blender that you don’t have the top for. – Het hebben van een tweejarige is alsof je een blender hebt waar het deksel ontbreekt.

It is easier to build strong children than to repair broken men. – Het is makkelijker om sterke kinderen te bouwen dan gebroken mannen te repareren.

We worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today. – We maken ons zorgen over wat een kind morgen wordt, maar we vergeten dat hij vandaag iemand is.

Children make you want to start life over. – Kinderen zorgen ervoor dat je je leven over wilt doen.

A child can ask questions that a wise man cannot answer. – Een kind kan vragen stellen die een wijze man niet kan beantwoorden.

We’ve had bad luck with our kids, they’ve all grown up. – We hebben veel pech gehad met onze kinderen, ze zijn allemaal volwassen.

Children find everything in nothing, men find nothing in everything. – Kinderen vinden alles in niets, mannen vinden niets in alles.

Each day of our lives we make deposits in the memory banks of our children. – Elke dag van ons leven maken we deposito’s in de geheugenbanken van onze kinderen.

Cleaning your house while your kids are still growing up is like shoveling the walk before it stops snowing. – Het schoonmaken van je huis terwijl je kinderen nog steeds opgroeien is als sneeuwruimen terwijl het nog niet gestopt is met sneeuwen.

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. – Jij bent de boog waaruit je kinderen als levende pijlen worden gezonden.

Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man. – Elk kind komt met het bericht dat God nog niet ontmoedigd is van de mens.

There are no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven million. – Er zijn geen zeven wonderen van de wereld in de ogen van een kind. Er zijn zeven miljoen.

You know the only people who are always sure about the proper way to raise children? those who’ve never had any. – Weet u wie de enige mensen zijn die altijd zeker zijn over de juiste manier om kinderen op te voeden? Degenen die nog nooit kinderen hebben gehad.

There’s nothing that can help you understand your beliefs more than trying to explain them to an inquisitive child. – Er is niets dat je kan helpen om je geloof meer te begrijpen dan te proberen om ze te verklaren aan een nieuwsgierig kind.

The most interesting information comes from children, for they tell all they know and then stop. – De meest interessante informatie komt van kinderen, want ze vertellen alles wat ze weten en stoppen dan.

You can learn many things from children. How much patience you have, for instance. – Je kunt veel dingen leren van kinderen. Hoeveel geduld je hebt, bijvoorbeeld.

Nothing I’ve ever done has given me more joys and rewards than being a father to my children. – Niets dat ik ooit gedaan heb, heeft me meer plezier en beloningen gegeven dan een vader te zijn voor mijn kinderen.

Stay a child while you can be a child. – Blijf een kind zolang je kind kan blijven.

A characteristic of the normal child is he doesn’t act that way very often. – Een kenmerk van het normale kind is dat hij niet zo vaak zo handelt.

The greatest gifts you can give your children are the roots of responsibility and the wings of independence. – De grootste cadeaus die je je kinderen kunt geven, zijn de wortels van verantwoordelijkheid en de vleugels van onafhankelijkheid.

If you bungle raising your children, I don’t think whatever else you do matters very much. – Als je moeite hebt je kinderen op te voeden, denk ik niet dat wat je ook doet veel uit maakt.

I brought children into this dark world because it needed the light that only a child can bring. – Ik bracht kinderen in deze donkere wereld omdat het het licht nodig had dat alleen een kind kan brengen.

There was never a child so lovely but his mother was glad to get him to sleep. – Er was nooit zo’n lief kind, maar zijn moeder was blij dat hij sliep.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother. – Het belangrijkste ding dat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.

If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. – Als we ware vrede in deze wereld moeten onderwijzen, en als we een echte oorlog tegen de oorlog moeten voeren, zullen we met de kinderen moeten beginnen.

Even when freshly washed and relieved of all obvious confections, children tend to be sticky. – Zelfs als ze schoon gewassen zijn en bevrijd van alle voor de hand liggende confecties, hebben kinderen de voorkeur voor kleverig.

While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about. – Terwijl we onze kinderen alles over het leven willen leren, leren onze kinderen ons waar het leven om draait.

There are only two things a child will share willingly, communicable diseases and his mother’s age. – Er zijn maar twee dingen die een kind vrijwillige wil delen, overdraagbare ziekten en de leeftijd van zijn moeder.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.