Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Succes

Mooie Engelse zinnen en teksten over succes. Succes in het leven dat wil iedereen, helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Misschien dat je wat tips kunt halen uit de volgende zinnen. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over succes.

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. – Een succesvolle man is iemand die een stevige basis kan leggen met de stenen die anderen naar hem hebben gegooid.

Winning isn’t everything, it’s the only thing. – Winnen is niet alles, het is het enige.

Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it. – Wees altijd jezelf, druk jezelf uit, heb vertrouwen in jezelf, ga niet uit en zoek naar een succesvolle persoonlijkheid en dupliceer het.

All you need is ignorance and confidence and the success is sure. – Het enige wat je nodig hebt is onwetendheid en vertrouwen en het succes is zeker.

Success comes from knowing that you did your best to become the best that you are capable of becoming. – Succes komt doordat je weet dat je je best hebt gedaan om de beste te worden die je kunt worden.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence. – Om te slagen in het leven, heb je twee dingen nodig: onwetendheid en vertrouwen.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. – Als iedereen samen vooruit gaat, zorgt succes voor zichzelf.

Success is falling nine times and getting up ten. – Succes is negen keer vallen en bij de tiende keer opstaan.

Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose. – Succes is een waardeloze leraar. Het verleidt slimme mensen ertoe te denken dat ze niet kunnen verliezen.

Frustration, although quite painful at times, is a very positive and essential part of success. – Frustratie, hoewel soms behoorlijk pijnlijk, is een zeer positief en essentieel onderdeel van succes.

Success is a science, if you have the conditions, you get the result. – Succes is een wetenschap, als je de voorwaarden hebt, krijg je het resultaat.

I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. – Ik heb steeds opnieuw gefaald in mijn leven en dat is waarom ik slaag.

Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time. – Succes is eenvoudig. Doe wat goed is, op de juiste manier, op het juiste moment.

Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. – Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, samenwerken is succes.

Success is how high you bounce when you hit bottom. – Success is how high you bounce when you hit bottom.

The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way. – De succesvolle man zal profiteren van zijn fouten en het op een andere manier opnieuw proberen.

I don’t measure a man’s success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom. – Ik meet het succes van een man niet door hoe hoog hij klimt, maar hoe hoog hij stuitert wanneer hij de bodem raakt.

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. – Succes bestaat erin van falen naar falen te gaan zonder verlies van enthousiasme.

Failure is success if we learn from it. – Falen is succes als we ervan leren.

Most people give up just when they’re about to achieve success. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game one foot from a winning touchdown. – De meeste mensen geven het op als ze op het punt staan om succes te behalen. Ze stopten op de one-yard lijn. Ze geven het op op het laatste moment van het spel, één voet (30.48 cm) verwijderd van een winnende touchdown.

If you want to achieve things in life, you’ve just got to do them, and if you’re talented and smart, you’ll succeed. – Als je dingen in het leven wilt bereiken, moet je ze gewoon doen en als je getalenteerd en slim bent, zul je slagen.

Flaming enthusiasm, backed up by horse sense and persistence, is the quality that most frequently makes for success. – Vlammend enthousiasme, ondersteund door paardengevoel en doorzettingsvermogen, is de kwaliteit die het vaakst voor succes zorgt.

In this world it is not what we take up, but what we give up, that makes us rich. – In deze wereld is het niet wat we opnemen, maar wat we opgeven, dat ons rijk maakt.

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. – Om te slagen, moet je verlangen naar succes groter zijn dan je angst om te falen.

I honestly think it is better to be a failure at something you love than to be a success at something you hate. – Ik denk eerlijk gezegd dat het beter is om een mislukking te zijn in iets waar je van houdt dan om een succes te zijn in iets dat je haat.

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will. – Het verschil tussen een succesvol persoon en anderen is niet een gebrek aan kracht, niet een gebrek aan kennis, maar eerder een gebrek aan wil.

I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody. – Ik ken de sleutel tot succes niet, maar de sleutel tot mislukken probeert iedereen te behagen.

The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. – De prijs van succes is hard werken, toewijding aan het werk en de vastberadenheid dat, of we nu winnen of verliezen, we het beste van onszelf hebben toegepast op de taak die voorhanden is.

Action is the foundational key to all success. – Actie is de fundamentele sleutel tot succes.

Eighty percent of success is showing up. – Tachtig procent van de succes is op komen dagen.

Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another. – Denk twee keer na voordat je spreekt, omdat je woorden en invloed het zaad van succes of mislukking in de geest van iemand anders zullen planten.

Don’t aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally. – Richt niet op succes als je het wilt; doe gewoon waar je van houdt en in gelooft, en het zal vanzelf komen.

A person with a new idea is a crank until the idea succeeds. – Een persoon met een nieuw idee is een zwengel totdat het idee slaagt.

Defeat is not the worst of failures. Not to have tried is the true failure. – Nederlaag is niet het ergste van mislukkingen. Niet hebben geprobeerd is de echte mislukking.

Success depends upon previous preparation, and without such preparation there is sure to be failure. – Succes hangt af van eerdere voorbereiding, en zonder een dergelijke voorbereiding is er zeker falen.

Once you agree upon the price you and your family must pay for success, it enables you to ignore the minor hurts, the opponent’s pressure, and the temporary failures. – Zodra je het eens bent over de prijs die jij en je familie moeten betalen voor succes, kun je de kleine pijn, de druk van de tegenstander en de tijdelijke mislukkingen negeren.

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. – Ontwikkel successen van mislukkingen. Ontmoediging en mislukking zijn twee van de zekerste stapstenen voor succes.

I have learned that success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has had to overcome while trying to succeed. – Ik heb geleerd dat succes niet zozeer afgemeten wordt aan de positie die iemand in het leven heeft ingenomen, maar aan de obstakels die hij heeft moeten overwinnen tijdens zijn poging om te slagen.

It is no use saying, we are doing our best. You have got to succeed in doing what is necessary. – Het heeft geen zin om te zeggen, we doen ons best. Je moet slagen in wat nodig is.

Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort. – Geluk ligt in de vreugde van prestatie en de sensatie van creatieve inspanning.

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. – Probeer geen succesvolle man te worden, maar probeer eerder een man van waarde te worden.

Belief in oneself is one of the most important bricks in building any successful venture. – Geloof in zichzelf is een van de belangrijkste bouwstenen bij het bouwen van een succesvolle onderneming.

Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. – Succes is niet definitief, mislukking is niet dodelijk, het is de moed om door te gaan dat telt.

Success is getting what you want, happiness is wanting what you get. – Succes is krijgen wat je wilt, geluk is willen wat je krijgt.

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome. – Succes moet niet zozeer worden gemeten aan de positie die iemand in het leven heeft ingenomen als aan de obstakels die hij heeft overwonnen.

He has achieved success who has worked well, laughed often, and loved much. – Hij heeft succes behaald dat goed heeft gewerkt, vaak lachte en veel liefhad.

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other. – Houd er altijd rekening mee dat uw eigen beslissing om te slagen belangrijker is dan alle andere.

Failure is the key to success, each mistake teaches us something. – Falen is de sleutel tot succes, elke fout leert ons iets.

If you have no critics you’ll likely have no success. – Als je geen kritiek krijgt heb je waarschijnlijk geen succes.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.