Mooie Engelse Vrouwen Zinnen en Teksten

Mooie Engelse zinnen en teksten over vrouwen. En over vrouwen valt veel meer te vertellen dan over mannen, dat blijkt wel uit de zinnen op deze pagina. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over vrouwen.

A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform. – Een vrouw is de complete cirkel. Binnen haar is de kracht om te scheppen, te koesteren en te transformeren.

Every woman is wrong until she cries, and then she is right instantly. – Elke vrouw heeft het verkeerd totdat ze huilt, en dan heeft ze meteen gelijk.

Women always worry about the things that men forget, men always worry about the things women remember. – Vrouwen maken zich altijd zorgen over de dingen die mensen vergeten, mannen maken zich altijd zorgen over de dingen die vrouwen herinneren.

Women still remember the first kiss after men have forgotten the last. – Vrouwen herinneren zich altijd nog de eerste zoen nadat mannen de laatste al zijn vergeten.

A beauty is a woman you notice, a charmer is one who notices you. – Een schoonheid is een vrouw die je ziet, een charmeur is iemand die jou ziet.

The girls that are always easy on the eyes are never easy on the heart. – De meiden die er makkelijk uit zien, zijn nooit gemakkelijk in het hart.

Women speak two languages, one of which is verbal. – Vrouwen spreken twee talen, waarvan één mondeling is.

Beauty is the first present nature gives to women, and the first it takes away. – Schoonheid is de eerste cadeau dat de natuur aan vrouwen geeft, en de eerste die wordt weggenomen.

When women hold off from marrying men, we call it independence. When men hold off from marrying women, we call it fear of commitment. – Als vrouwen niet met een man trouwen, noemen we het onafhankelijkheid. Wanneer mannen niet trouwen noemen we het angst voor betrokkenheid.

Any woman who understands the problems of running a home will be nearer to understanding the problems of running a country. – Elke vrouw die de problemen begrijpt om een huishouding te runnen, zal dichterbij zijn om de problemen van het runnen van een land te begrijpen.

A woman with a voice is by definition a strong woman, but the search to find that voice can be remarkably difficult. – Een vrouw met een stem is per definitie een sterke vrouw, maar het zoeken naar die stem kan opmerkelijk moeilijk zijn.

If you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. – Als je iets gezegd wilt hebben, vraag een man. Als je iets gedaan wilt hebben vraag een vrouw.

The rarest thing in the world is a woman who is pleased with photographs of herself. – De meest zeldzame zaak van de wereld is een vrouw die is blij met foto’s van zichzelf.

Women are meant to be loved, not to be understood. – Vrouwen zijn bedoeld om van te houden, niet om te begrijpen.

Men want a woman whom they can turn on and off like a light switch. – Mannen willen een vrouw die je kan aan- en uitschakelen net als een lichtschakelaar.

Every girl should use what mother nature gave her before father time takes it away. – Elke vrouw zou moeten gebruiken wat moeder natuur haar gaf, voor vadertje tijd het weg neemt.

Women might be able to fake orgasms, but men can fake a whole relationship. – Vrouwen kunnen misschien orgasmes faken, maar mannen een hele relatie.

Women get the last word in every argument, anything a man says after that is the beginning of a new argument. – Vrouwen krijgen het laatste woord in elk argument, alles wat een man daarna zegt is het begin van een nieuw argument.

Women like silent men, they think they’re listening. – Vrouwen houden van stille mannen, want ze denken dat die luisteren.

Sometimes I wonder if men and women really suit each other. Perhaps they should live next door and just visit now and then. – Soms vraag ik me af of mannen en vrouwen echt bij elkaar passen. Misschien zouden ze naast elkaar moeten leven en nu en dan bezoeken.

As usual, there is a great woman behind every idiot. – Als gewoonlijk, staat er een geweldige vrouw achter elke idioot.

Women think with their whole bodies and they see things as a whole more than men do. – Vrouwen denken met hun hele lichaam en ze zien dingen als een geheel meer dan mannen doen.

I know enough to know that no woman should ever marry a man who hated his mother. – Ik weet genoeg om te weten dat geen vrouw ooit zou moeten trouwen met een man die zijn moeder haatte.

You should never say anything to a woman that even remotely suggests that you think she’s pregnant unless you can see an actual baby emerging from her at that moment. – Je moet nooit iets zeggen tegen een vrouw die zelfs op afstand stelt dat je denkt dat ze zwanger is, tenzij je op dat moment een daadwerkelijk een baby kunt zien die uit haar komt.

Behind every great man there is a surprised woman. – Achter elke geweldige man staat een verbaasde vrouw.

A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man. – Een succesvolle man is degene die meer geld maakt dan zijn vrouw kan uitgeven. Een succesvolle vrouw is degene die zo’n man kan vinden.

Behind every successful man is his woman, behind the fall of a successful man is usually another woman. – Achter elke succesvolle man staat zijn vrouw, achter de val van een succesvolle man staat meestal een andere vrouw.

If women ran the world we wouldn’t have wars, just intense negotiations every 28 days. – Als vrouwen de wereld zouden regeren, zouden we geen oorlogen hebben, alleen maar intensieve onderhandelingen elke 28 dagen.

Men, as well as women, are much oftener led by their hearts than by their understandings. – Mannen, evenals vrouwen, worden veel vaker door hun harten geleid dan door hun begrippen.

It’s the good girls who keep the diaries, the bad girls never have the time. – Het zijn de goede meiden die de dagboeken houden, de slechte meiden hebben nooit de tijd.

A woman can smell mink through six inches of lead. – Een vrouw kan nerts ruiken dwars door zes centimeter lood.

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship. – Tussen mannen en vrouwen is er geen vriendschap mogelijk. Er is passie, vijandschap, aanbidding, liefde, maar geen vriendschap.

An elegant woman is a woman who despises you and has no hair under her arms. – Een elegante vrouw is een vrouw die je veracht en geen  haar onder haar oksels heeft.

Women are never stronger than when they arm themselves with their weaknesses. – Vrouwen zijn nooit sterker dan wanneer zij zich met hun zwakheden bewapenen.

I like intelligent women. When you go out, it shouldn’t be a staring contest. – Ik hou van intelligente vrouwen. Als je uit gaat zou het geen schitterende wedstrijd moeten zijn.

When women are depressed, they eat or go shopping. Men invade another country, it’s a whole different way of thinking. – Als vrouwen depressief zijn, eten ze of gaan winkelen. Mannen vallen een ander land binnen. Het is een heel andere manier van denken.

If women didn’t exist, all the money in the world would have no meaning. – Als vrouwen niet bestonden, zou al het geld in de wereld geen betekenis hebben.

The only way a woman can ever reform a man is by boring him so completely that he loses all possible interest in life. – De enige manier waarop een vrouw ooit een man kan hervormen, is door hem zo te vervelen dat hij alle mogelijke interesse in het leven verliest.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.