Mooie Engelse Mannen Zinnen en Teksten

Mooie Engelse zinnen en teksten over mannen. Zo uit het leven gegrepen. Maar het lijkt wel of de meeste van deze zinnen door vrouwen zijn geschreven. Althans die indruk kregen wij wel. Ze zijn daarom natuurlijk niet minder leuk. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over mannen. De vertaling staat er meteen onder.

I know enough to know that no woman should ever marry a man who hated his mother. – Ik weet genoeg om te weten dat een vrouw nooit een man zou moeten trouwen die zijn moeder haatte.

The man who smiles when things go wrong has thought of someone to blame it on. – De man die lacht als dingen fout gaan weet wie hij de schuld moet geven.

A man’s home may seem to be his castle from the outside, inside it is more often his nursery. – Het huis van een man mag van buiten op een kasteel lijken, maar binnen is het vaker een kwekerij.

How to turn a fox into an elephant? marry her. – Hoe verander je een vos in een olifant? Trouw met haar.

Behind every great man there is a surprised woman. – Achter elke succesvolle man staat een verbaasde vrouw.

It is not titles that honour men, but men that honour titles. – Het zijn geen titels die mannen eren, maar mannen die titels vereren.

If a man watches three football games in a row, he should be declared legally dead. – Als een man drie voetbalwedstrijden op een rij kijkt, moet hij wettelijk dood verklaard worden.

A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man. – Een succesvolle man is degene die meer geld maakt dan zijn vrouw kan uitgeven. Een succesvolle vrouw is degene die zo’n man kan vinden.

A man is usually more careful of his money than of his principles. – Een man is meestal voorzichtiger met zijn geld dan met zijn principes.

Sometimes I wonder if men and women really suit each other. Perhaps they should live next door and just visit now and then. – Soms vraag ik me af of mannen en vrouwen echt bij elkaar passen. Misschien zouden ze naast elkaar moeten leven en elkaar af en toe bezoeken.

When women hold off from marrying men, we call it independence. When men hold off from marrying women, we call it fear of commitment. – Als vrouwen niet met een man trouwen, noemen we het onafhankelijkheid. Wanneer mannen niet trouwen noemen we het angst voor betrokkenheid.

My mom said the only reason men are alive is for lawn care and vehicle maintenance. – Mijn moeder zei dat de enige reden waarom mannen leven, is voor het onderhoud van het gazon en het onderhouden van het voertuig.

Anybody who believes that the way to a man’s heart is through his stomach flunked geography. – Iemand die gelooft dat de weg naar het hart van een man door zijn maag is, is gezakt voor aardrijkskunde.

The only way a woman can ever reform a man is by boring him so completely that he loses all possible interest in life. – De enige manier waarop een vrouw ooit een man kan veranderen, is door hem zo te vervelen dat hij alle mogelijke belangen in het leven verliest.

If you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. – Als je iets gezegd wilt hebben, vraag een man. Als je iets gedaan wilt hebben, vraag een vrouw.

There would be no great men if there were no little ones. – Er zouden geen grote mannen zijn als er geen kleine waren.

The only time a woman really succeeds in changing a man is when he is a baby. – De enige keer dat een vrouw echt slaagt in het veranderen van een man is wanneer hij een baby is.

Women like silent men, they think they’re listening. – Vrouwen houden van stille mannen, omdat ze denken dat zij luisteren.

Behind every successful man is his woman, behind the fall of a successful man is usually another woman. – Achter elke succesvolle man staat zijn vrouw, achter de val van een succesvolle man zit meestal een andere vrouw.

A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them. – Een man moet groot genoeg zijn om zijn fouten te accepteren, slim genoeg om van hen te profiteren en sterk genoeg om ze te corrigeren.

Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. – Mannen stoppen niet met spelen omdat ze oud worden, ze worden oud omdat ze stoppen met spelen.

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship. – Tussen mannen en vrouwen is er geen vriendschap mogelijk. Er is passie, vijandschap, aanbidding, liefde, maar geen vriendschap.

Men want a woman whom they can turn on and off like a light switch. – Mannen willen een vrouw die ze kunnen aanzetten en uitzetten als een lichtschakelaar.

Men are like parking spots, the good ones are taken and the free ones are handicapped. – Mannen zijn als parkeerplaatsen, de goede zijn bezet en de vrije zijn gehandicapt.

If they can put one man on the moon why can’t they put them all there? – Als ze één man op de maan kunnen zetten, waarom dan niet allemaal?

A gentleman is a patient wolf. – Een heer is een geduldige wolf.

Men do not fail, they give up trying. – Mannen falen niet, ze geven op

Every man is a damn fool for at least five minutes every day, wisdom consists in not exceeding the limit. – Iedere man is een idioot voor ten minste vijf minuten per dag, wijsheid bestaat uit niet meer dan de limiet.

Men, as well as women, are much oftener led by their hearts than by their understandings. – Mannen, evenals vrouwen, worden veel vaker door hun harten geleid dan door hun begrippen.

Every man loves what he is good at. – Elke man houdt van datgene hij goed in is.

When women are depressed, they eat or go shopping. Men invade another country, it’s a whole different way of thinking. – Als vrouwen depressief zijn, eten ze of gaan winkelen. Mannen vallen een ander land binnen. Het is een heel andere manier van denken.

It is easier to build strong children than to repair broken men. – Het is makkelijker om sterke kinderen te bouwen dan gebroken mannen te repareren.

Women always worry about the things that men forget, men always worry about the things women remember. – Vrouwen maken zich altijd zorgen over de dingen die mannen vergeten, mannen maken zich altijd zorgen over de dingen die vrouwen onthouden.

Young men want to be faithful, and are not. Old men want to be faithless, and cannot. – Jonge mannen willen trouw zijn en zijn dat niet. Oude mannen willen trouweloos zijn en kunnen niet.

Women still remember the first kiss after men have forgotten the last. – Vrouwen herinneren zich nog steeds de eerste kus nadat mannen de laatste zijn vergeten.

Happy is the man who has broken the chains which hurt the mind, and has given up worrying once and for all. – Gelukkig is de man die de kettingen heeft verbroken die de geest hebben gekwetst, en gestopt is zich zorgen te maken.

Women might be able to fake orgasms. But men can fake a whole relationship. – Vrouwen mogen dan in staat zijn een orgasme te faken, maar mannen kunnen een hele relatie faken.

I want a man who’s kind and understanding, is that too much to ask of a millionaire? – Ik wil een man die vriendelijk en begrijpelijk is, is dat te veel gevraagd van een miljonair?

Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it. – Elke man die veilig kan rijden terwijl hij een mooi meisje kust, geeft de kus niet genoeg aandacht.

Boys will be boys, and so will a lot of middle-aged men. – Jongens zullen jongens zijn, en ook veel mannen van middelbare leeftijd.

Women get the last word in every argument, anything a man says after that is the beginning of a new argument. – Vrouwen krijgen het laatste woord in elk argument, alles wat een man daarna zegt is het begin van een nieuw argument.

A cell phone is like a guy, if you don’t plug him in every night, charge him good, you got nothing at all. – Een mobiele telefoon is als een man, als je hem niet elke nacht in plugt en hem goed oplaadt, heb je helemaal niets aan hem.

Run for your life from any man who tells you that money is evil. That sentence is the leper’s bell of an approaching looter. – Ren voor je leven van elke man die je vertelt dat geld slecht is. Die zin is de bel van de melaatse van een naderende plunderaar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.