Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Wijsheid

Mooie Engelse zinnen en teksten over wijsheid. Wat is wijsheid? misschien dat je daar achter kunt komen na het lezen van de volgende zinnen. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over wijsheid.

The art of being wise is the art of knowing what to overlook. – De kunst van wijsheid is de kunst om te weten wat te overzien.

A good decision is based on knowledge and not on numbers. – Een goed besluit is gebaseerd op kennis en niet op nummers.

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done. – Ik zou liever de dingen betreuren die ik heb gedaan, dan de dingen die ik niet heb gedaan.

The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique. – Hoe meer je van jezelf houdt, hoe minder je bent als iemand anders, waardoor je uniek bent.

The doors of wisdom are never shut. – De deuren van de wijsheid worden nooit afgesloten.

The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. – De deur naar de tempel van wijsheid is een kennis over onze eigen onwetendheid.

Don’t follow any advice, no matter how good, until you feel as deeply in your spirit as you think in your mind that the counsel is wise. – Volg geen advies, ongeacht hoe goed, totdat je in zowel je geest als je gedachten denkt dat raad verstandig is.

We can’t command our love, but we can our actions. – We kunnen onze liefde niet bevelen, maar wel onze acties.

The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends. – De man van kennis moet niet alleen zijn vijanden kunnen liefhebben, maar ook zijn vrienden kunnen haten.

A poem begins in delight and ends in wisdom. – Een gedicht begint in vreugde en eindigt in wijsheid.

Imagination is more important than knowledge. – Verbeelding is belangrijker dan kennis.

The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds. – Hoe groter onze kennis groter wordt, hoe meer onze onwetendheid ontvouwt.

As you walk down the fairway of life you must smell the roses, for you only get to play one round. – Terwijl je langs de vaargeul van het leven loopt, moet je de rozen ruiken, want je krijgt maar één ronde te spelen.

It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life. – Het is beter om een leeuw voor één dag te zijn dan een schaapje heel je leven.

Wisdom, compassion, and courage are the three universally recognized moral qualities of men. – Wijsheid, medelijden en moed zijn de drie algemeen erkende morele kwaliteiten van de mens.

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity. – Vertel nooit mensen hoe je dingen moet doen. Vertel ze wat ze moeten doen en ze zullen je verrassen met hun vindingrijkheid.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom. – Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek van wijsheid.

If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail. – Als je alleen een hamer hebt, lijk je elk probleem als nagel te zien.

Winning is not everything, but wanting to win is. – Winnen is niet alles, maar willen winnen wel.

It is a characteristic of wisdom not to do desperate things. – Het is een kenmerk van wijsheid om geen wanhopige dingen te doen.

A mistake is simply another way of doing things. – Een fout is gewoon een andere manier om dingen te doen.

Beware of false knowledge, it is more dangerous than ignorance. – Pas op voor valse kennis, het is gevaarlijker dan onwetendheid.

Discipline is the bridge between goals and accomplishment. – Dissipline is de brug tussen doelen en prestatie.

A man begins cutting his wisdom teeth the first time he bites off more than he can chew. – Een man begint zijn verstandskiezen te snijden, de eerste keer dat hij meer bijt dan hij kan kauwen.

When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, adjust the action steps. – Wanneer het duidelijk is dat de doelen niet kunnen worden bereikt, wijzig de doelen  dan niet, maar pas de stappen aan.

Silence is a source of great strength. – Stilte is een bron van grote kracht.

Turn your wounds into wisdom. – Verander je wonden in wijsheid.

A fool flatters himself, a wise man flatters the fool. – Een dwaas vleit zichzelf, een wijze man vleit de dwaas.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. – Ga niet naar waar het pad kan leiden, ga naar waar er geen pad is en verlaat het parcours.

From the errors of others, a wise man corrects his own. – Van de fouten van anderen corrigeert een wijze man zijn eigen.

It requires wisdom to understand wisdom, the music is nothing if the audience is deaf. – Het vereist wijsheid om wijsheid te begrijpen, de muziek is niets als het gehoor doof is.

Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago. – Onwetende mannen stellen vragen op die wijzen duizenden jaren geleden hebben beantwoord.

We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future. – Wij worden wijs gemaakt niet door de herinnering van ons verleden, maar door de verantwoordelijkheid voor onze toekomst.

Being entirely honest with oneself is a good exercise. – Het is een goede oefening om eerlijk te zijn.

The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind. – Een wijze leraar vraagt u niet om het huis van zijn wijsheid binnen te gaan maar leidt u eerder naar de drempel van uw gedachten.

A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them. – Een man moet groot genoeg zijn om zijn fouten te accepteren, slim genoeg om van hen te profiteren en sterk genoeg om ze te corrigeren.

Honesty is the best policy. – Eerlijkheid duurt het langst.

Experience is not what happens to you, it’s what you do with what happens to you. – Ervaring is niet wat er met je gebeurt, het is wat je doet met wat er met je gebeurt.

The only true wisdom is in knowing you know nothing. – De enige ware wijsheid is het weten dat je niets weet.

Every man is a damn fool for at least five minutes every day; wisdom consists in not exceeding the limit. – Iedere man is elke dag een dwaas; Wijsheid bestaat in het overschrijden van de limiet.

It’s not what you look at that matters, it’s what you see. – Het is niet belangrijk waar je naar kijkt, het is wat je ziet.

When written in Chinese, the word crisis is composed of two characters. One represents danger and the other represents opportunity. – In de Chinese taal bestaat het woord crisis uit twee karakters. Een vertegenwoordigt gevaar en de andere vertegenwoordigt de kans.

A good head and a good heart are always a formidable combination. – Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een formidabele combinatie.

It is a common experience that a problem difficult at night is resolved in the morning after the committee of sleep has worked on it. – Het is normaal dat een probleem ’s nachts moeilijk is, maar ’s ochtends opgelost is nadat het slaapcomité eraan heeft gewerkt.

Nature and books belong to the eyes that see them. – Natuur en boeken behoren tot de ogen die ze zien.

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. – Hindernissen zijn die vreselijke dingen die je ziet als je je ogen van je doel afneemt.

We should not judge people by their peak of excellence, but by the distance they have traveled from the point where they started. – We zouden mensen niet moeten beoordelen op hun hoogtepunt van uitmuntendheid, maar door de afstand hebben ze gereisd vanaf het punt waar ze begonnen.

A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle. – Een beetje kennis die handelt, is oneindig meer waard dan veel kennis die inactief is.

Always keep an open mind and a compassionate heart. – Houd altijd een open geest en een medelevend hart.

True knowledge exists in knowing that you know nothing. – Ware kennis bestaat in het weten dat je niets weet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.