Mooie Engelse Zinnen en Teksten over je Hart

Mooie Engelse zinnen en teksten over je hart. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over je hart.

Write it on your heart that everyday is the best day in the year. – Schrijf het op je hart dat elke dag de beste dag van het jaar is.

Nobody has ever measured, not even poetry, how much a heart can hold. – Niemand heeft ooit gemeten, zelfs niet dichters, hoeveel een hart kan houden.

Live your life that the fear of death can never enter your heart. – Leef je leven zo dat de angst voor de dood je hart niet kan bereiken.

Only do what your heart tells you. – Doe alleen wat je hart je ingeeft.

One of the hardest things in life is having words in your heart that you can’t utter. – Een van de moeilijkste dingen in het leven is woorden in je hart hebben die niet niet kan uiten.

A kiss makes the heart young again and wipes out the years. – Een kus maakt het hart weer jong en veegt de jaren weg.

A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people. – De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mensen.

Don’t be reckless with other people’s hearts, don’t put up with those who are reckless with yours. – Ga niet roekeloos om met de harten van andere mensen, ga niet om met mensen die roekeloos zijn met de jouwe.

Among the things you can give and still keep are your word, a smile, and a grateful heart. – Een van de dingen die je kunt geven en ook kunt houden zijn je woord, een glimlach, en een dankbaar hart.

Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it. – Jouw werk is om de wereld te ontdekken en je er dan met je hele hart aan over geeft.

If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom? – Als je hart is een vulkaan, hoe kan je dan verwachten dat bloemen zullen bloeien?

We know the truth, not only by the reason, but also by the heart. – We weten de waarheid, niet alleen door de rede, maar ook met het hart.

We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. – We kunnen alleen maar gezegd worden om te leven in die momenten dat onze harten zich bewust zijn van onze schatten.

A good heart is better than all the heads in the world. – Een goed hart is beter dan alle koppen in de wereld.

Keep love in you heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. – Bewaar de liefde in je hart. Een leven zonder het is zoals een zonloze tuin waar de bloemen dood zijn.

The heart has eyes which the brain knows nothing of. – Het hart heeft ogen, waar het brein niets van weet.

Know in your heart that all things are possible, we couldn’t conceive of a miracle if none had ever happened. – Weet in je hart dat alles mogelijk is, we zouden niet in wonderen geloven als er nooit een gebeurd was.

The human heart feels things the eyes cannot see, and knows what the mind cannot understand. – Het menselijke hart voelt dingen die de ogen niet kunnen zien, en weet wat de geest niet kan begrijpen.

There is no instinct like that of the heart. – Er is geen instinct als dat van het hart.

Love wasn’t put in your heart to stay, love isn’t love until you give it away. – Liefde werd niet in je hart geplaatst om daar te blijven, liefde is geen liefde tot je het weg geeft.

When you fish for love, bait with you heart, not your brain. – Als je vist voor de liefde, aas met je hart, niet je hersens.

I would rather have eyes that cannot see, ears that cannot hear, lips that cannot speak, than a heart that cannot love. – Ik zou liever ogen hebben die niet kunnen zien, oren die niet kunnen horen, lippen die niet kunnen spreken, dan een hart dat niet lief kan hebben.

If you find it in your heart to care for somebody else, you will have succeeded. – Als je in je hart vind om van iemand anders te houden, dan ben je geslaagd.

Men, as well as women, are much often led by their hearts than by their understandings. – Mannen, zowel als vrouwen, worden vaker geleid door hun hart dan door hun verstand.

To hide the key to your heart is to risk forgetting where you placed it. – Als je de sleutel van je hart verborgen houdt riskeer je dat je vergeet waar je het stopte.

The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present. – Hoe meer woede tegenover het verleden die je meedraagt in je hart, hoe minder je in staat bent om lief te hebben in het heden.

The heart is forever making the head it’s fool. – Het hart is altijd bezig het hoofd op hol te laten slaan.

There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart. Pursue those. – Er zijn veel dingen in het leven die je zult zien, maar slechts een paar raken je hart. Streef die na.

Wherever you go, go with all your heart. – Waar je ook gaat, ga met heel je hart.

Put you heart, mind, intellect and soul even into your smallest acts. This is the secret of success. – Stop je hart, geest, verstand en ziel zelfs in je kleinste daden. Dat is het geheim van succes.

The heart is the first feature of working minds. – Het hart is het eerste kenmerk van werkende geesten.

What comes from the heart, goes to the heart. – Wat uit het hart komt, gaat naar het hart.

Beauty is not in the face, beauty is a light in the heart. – Schoonheid zit niet in het gezicht, maar is een licht in het hart.

The amount of happiness that you have depends on the amount of freedom you have in your heart. – De hoeveelheid geluk die je hebt hangt af van de hoeveelheid vrijheid in je hart.

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart. – Het hart van een dwaas is in zijn mond, maar de mond van een wijze man is in zijn hart.

Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses. – Liefde is van alle passies de sterkst, want het valt tegelijkertijd het hoofd, hart en zintuigen aan.

Love is like an hourglass, with the heart filling up as the brain empties. – Liefde is als een zandloper, waar het hart gevuld wordt en de hersenen geleegd worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.