Zinnen en Teksten over de Dood

Mooie Engelse zinnen en teksten over de dood. Heel veel mensen zijn bang voor de dood. De volgende teksten kunnen het je een beetje aangenamer maken. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over de dood.

The fear of death is the most unjustified of all fears, for there’s no risk of accident for someone. – De angst voor de dood is de meest onrechtvaardige van alle angsten, want er is geen risico voor ongeluk voor iemand.

After your death you will be what you were before your birth. – Na je dood zal je zijn wat je was voor je geboorte.

No matter how prepared you think you are for the death of a loved one, it still comes as a shock, and it still hurts very deeply. – Het maakt niet uit hoe goed je er op voor bereid was bij de dood van een geliefde, het komt nog steeds als een grote schok, en het doet nog steeds heel erg veel pijn.

Love has no age, no limit, and no death. – Liefde kent geen leeftijd, geen grenzen en geen dood.

I look forward to death with great anticipation, to meeting God face to face. – Ik kijk met hoge verwachtingen uit naar de dood, om God te ontmoeten.

It is better to risk starving to death then surrender. If you give up on your dreams, what’s left? – Het is beter om de hongersdood te riskeren dan over te geven. Als je je dromen op geeft, wat blijft er dan over?

When faith is lost, when honor dies, the man is dead. – Wanneer het geloof verdwenen is, wanneer de eer sterft, is de man dood.

The dead cannot cry out for justice. It is a duty of the living to do so for them. – De doden kunnen niet roepen om gerechtigheid, het is de plicht van de levenden dit voor hen te doen.

We all pay for life with death, so everything in between should be free. – We betalen allemaal voor het leven met de dood. Dus alles daar tussen in zou gratis moeten zijn.

I am not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens. – Ik ben niet bang voor de dood, ik wil er alleen niet zijn als het gebeurt.

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes. – In deze wereld is niets zeker, behalve dood en belastingen.

Suicide is man’s way of telling God, you can’t fire me I quit. – Zelfmoord is de manier om God te vertellen: je kan me niet ontslaan want ik stop er mee.

Live your life that the fear of death can never enter your heart. – Leef je leven zo dat de dood nooit je hart kan bereiken.

Life is pleasant. Death is peaceful. It’s the transition that’s troublesome. – Het leven is mooi, de dood is vredig. Het is de overgang die lastig is.

The life of the dead is placed in the memory of the living. – Het leven van de doden wordt in het geheugen van de levenden geplaatst.

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. – De angst voor de dood volgt op de angst voor het leven. Een man die volledig leeft is klaar om elk moment te sterven.

What we have done for ourselves alone dies with us, what we have done for others and the world remains and is immortal. – Wat we voor ons zelf hebben gedaan sterft met ons, maar wat we hebben gedaan voor anderen is onsterfelijk in deze wereld.

There’s no tragedy in life like the death of a child. Things never get back to the way they were. – Er is geen tragedie in het leven dan de dood van een kind. Dingen worden nooit meer zoals ze waren.

Everything that gets born dies. – Alles dat geboren wordt gaat ook weer dood.

Some people are so afraid do die that they never begin to live. – Sommige mensen zijn zo bang voor de dood dat ze nooit beginnen te leven.

A friend who dies, it’s something of you who dies. – Als een vriend sterft, sterft er ook een beetje van jou.

If we don’t know life, how can we know death? – Als we het leven niet kennen, hoe kunnen we dan de dood kennen?

A dying man needs to die, as a sleepy man needs to sleep, and there comes a time when it is wrong, as well as useless, to resist. – Een stervende man moet sterven, zoals een slaperige man moet slapen. En er komt een tijd dat het verkeerd is, en nutteloos om het te weerstaan.

Even death is not to be feared by one who has lived wisely. – Zelfs voor de dood hoef je niet bang te zijn als je verstandig hebt geleefd.

If you don’t have any fight in you, you might as well be dead. – Als je geen enkele vechtlust in je hebt, kan je net zo goed dood zijn.

It is foolish and wrong to mourn the men who died. Rather we should thank God that such men lived. – Het is dwaas en fout om te rouwen om de mannen die stierven. In plaats daarvan zouden we God moeten danken dat zulke mannen hebben geleefd.

Our dead are never dead to us, until we have forgotten them. – Onze doden zijn nooit dood voor ons, tot we ze zijn vergeten.

While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die. – Terwijl ik dacht dat ik leerde om te leven, leerde ik hoe ik moest dood gaan.

For death is no more than a turning of us over from time to eternity. – De dood is niet meer dan een keerpunt van tijd tot de eeuwigheid.

Since the day of my birth, my death began its walk. It is walking toward me, without hurrying. – Sinds de dag van mijn geboorte begon mijn dood te lopen. Het loopt naar me toe, zonder zich te haasten.

Dying is easy, it’s living that scares me to death.– Doodgaan is makkelijk, het is het leven dat me doodsbenauwd maakt.

Pale death beats equally at the poor man’s gate and at the palaces of kings. – De bleke dood klopt evenzeer aan bij arme mensen als bij de poort van paleizen der koningen.

Death Is a Symptom of Having Lived – Dood is een symptoom van geleefd hebben.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.