Mooie Engelse Zinnen en Teksten over God

Mooie Engelse zinnen en teksten over liefde. Geen idee of God nou wel of niet bestaan, de volgende zinnen zijn in elk geval wel leuk. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over god.

God must love stupid people, because he made so many. – God moet we van stomme mensen houden, omdat hij er zoveel van heeft gemaakt.

God gave me life to continue to do things that I would never have done. – God gaf mij het leven om door te gaan met de dingen die ik anders nooit gedaan zou hebben.

I would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn’t, than live as if there isn’t and to die to find out that there is. – Ik zou liever mijn leven leven alsof er een God bestaat en er dan na mijn dood achter komen dat hij niet bestaat, dan leven alsof er geen God bestaat en er dan na mijn dood achter te komen dat hij wél bestaat.

Your talent is God’s gift to you, what you do with it is your gift back to God. – Je talent is Gods geschenk aan jou, wat je ermee doet is je gift terug aan God.

The Bible is not man’s word about God, but God’s word about man. – De Bijbel is niet de mens zijn woord over God, maar Gods woord over de mens.

God has given us two hands, one to receive with and the other to give with. – God heeft ons twee handen gegeven, een om mee te ontvangen en de andere om mee te geven.

It is foolish and wrong to mourn the men who died. Rather we should thank God that such men lived. – Het is dwaas en verkeerd om te rouwen om mannen die stierven, we kunnen God beter danken dat zulke mannen geleefd hebben.

I only answer to two people, myself and God. – Ik antwoord alleen maar naar twee mensen, naar mezelf en naar God.

God loves to help him who strives to help himself. – God houdt ervan om hem te helpen, die ernaar streeft om zichzelf te helpen.

Happiness is neither without us nor within us. It is in God, both without us and within us. Geluk is niet zonder ons, noch in ons. Het is in God, zowel zonder ons en in ons.

God is best known in not knowing him. – God is het beste bekend door hem niet te kennen.

If God can work through me, he can work through anyone.– Als God door mij kan werken, kan hij door iedereen werken.

Only God can look at somebody’s heart. – Alleen God kan in iemands hart kijken.

God lends a helping hand to the man who tries hard. – God geeft een helpende hand aan de man die heel hard probeert.

The Bible is a revelation of the mind and will of God to men. There in we may learn, what God is. – De Bijbel is een openbaring van de geest en de wil van God aan de mensen. Daarin kunnen we leren, wat God is.

At the cross God wrapped his heart in flesh and blood and let it be nailed to the cross for our redemption. – Aan het kruis verpakte God zijn hart in vlees en bloed, en laat het aan het kruis nagelen voor onze verlossing.

Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. – Gedurende het leven maken mensen je gek, hebben ze geen respect en behandelen ze je slecht. Laat God met hen dealen, want haat in je hart zal jou anders ook vernietigen.

For prayer is nothing else than being on terms of friendship with God. – Het gebed is het onderhouden van je vriendschap met God.

Did God who gave us flowers and trees, also provide the allergies? – Heeft God die ons bomen en bloemen gaf, ook de allergieën ontwikkeld?

Every creature is a word of God. – Elk schepsel is een woord van God.

For it pleased God, after he had made all things by the word of his power, to create man after his own image. – Het behaagde God, om nadat hij alle dingen had gemaakt, om de mens te maken naar zijn eigen beeld.

While I know myself as a creation of God, I am also obligated to realize and remember that everyone else and everything else are also God’s creation. – Ik weet dat ik een schepping van God ben, en daarom ben ik ook verplicht om te beseffen en niet te vergeten dat alles en iedereen ook Gods schepping is.

Every morning I wake up and thank God. – Elke ochtend word ik wakker en dank God.

God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? – God gaf je een geschenk van 86,400 seconden vandaag. Heb je er één gebruikt om dankjewel te zeggen?

People see God every day, they just don’t recognize him. – Mensen zien God iedere dag, maar ze herkennen hem niet.

Each one prays to God according to his own light. – Een ieder bidt tot God volgens zijn eigen licht.

Suicide is man’s way of telling God, you can’t fire me I quit. – Zelfmoord is de mens zijn manier om God te vertellen, je kunt me niet ontslaan ik stopt.

Never trust anyone completely but God. Love people, but put your full trust only in God. – vertrouw nooit iemand helemaal behalve God. Hou van mensen, maar geef je volle vertrouwen alleen aan God.

When the solution is simple, God is answering. – Wanneer de oplossing eenvoudig is, geeft God antwoord.

Some of God’s greatest gifts are unanswered prayers. – Sommige van Gods grootste geschenken zijn onbeantwoorde gebeden.

Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man. – Elk kind komt met de boodschap dat God nog niet ontmoedigd is van de mens.

You always have to remember, no matter what you’re told, that God loves all the flowers, even the wild ones that grow on the side of the highway. – Je moet altijd onthouden, maakt niet uit wat je gezegd wordt, dat God van alle bloemen houdt, zelfs die wilde die aan de kant van de snelweg groeien.

Flowers are the sweetest things God ever made and forgot to put a soul into. – Bloemen zijn de liefste dingen die God ooit gemaakt heeft en vergeten is om er een ziel in te zetten.

Our prayers should be for blessings in general, for God knows best what is good for us. – Onze gebeden zouden voor zegeningen in het algemeen moeten zijn, omdat God weet wat goed voor ons is.

I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way. So I stole a bike and asked for forgiveness. – Ik vroeg God om een fiets, maar ik weet dat God niet op die manier werkt. Dus heb ik maar een fiets gestolen en hem om vergevenis gevraagd.

God hangs the greatest weights upon the smallest wires. – God hangt de grootste gewichten aan de kleinste draden.

God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars. – God schrijft het evangelie niet alleen in de Bijbel, maar ook op bomen, in bloemen, wolken en sterren.

Before God we are all equally wise and equally foolish. – Voor God zijn we allemaal even wijs en even dwaas.

When trouble comes, focus on God’s ability to care for you. – Wanneer de problemen komen, richt je op God zijn vermogen om voor je te zorgen.

I look forward to death with great anticipation, to meeting God face to face. – Ik kijk met grote verwachtingen uit naar de Dood, om God van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten.

The day the Lord created hope was probably the same day he created spring. – De dag dat de heer hoop geschapen heeft was waarschijnlijk dezelfde dag dat hij het voorjaar gemaakt heeft.

God sent Jesus as an example to see if we could retain and maintain the Holy Spirit in human flesh. – God zond Jezus als een voorbeeld om te zien of we de Heilige Geest in het menselijk vlees zouden behouden en onderhouden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.