Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Dromen

Mooie Engelse zinnen en teksten over dromen. Dromen over iets of iemand die je wellicht nooit zult krijgen. Toch geeft het je hoop en soms komen dromen uit. Ook leuk om deze droomteksten te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over dromen.

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected. – Mijn ogen zijn een oceaan waarin mijn dromen worden gereflecteerd.

All the things one has forgotten scream for help in dreams. – Alle dingen die iemand is vergeten schreeuwen in dromen voor hulp.

Dreams are the seedlings of reality. – Dromen zijn de zaailingen van de werkelijkheid.

A single dream is more powerful than a thousand realities. – Een enkele droom kan krachtiger zijn dan duizend realiteiten.

In a dream you are never eighty. – In een droom ben je nooit tachtig.

I confess I do not know why, but looking at the stars always makes me dream. – Ik beken dat ik niet weet waarom, maar als ik naar de sterren kijk moet ik altijd dromen.

Your vision will become clear when you look into your heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside awakens. – Je visie zal duidelijk worden wanneer je naar je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.

A dream is a wish your heart makes. – Een droom is een wens die je hart maakt.

A dream is a microscope through which we look at the hidden occurrences in our soul. – Een droom is een microscoop waardoor we naar de verborgen gebeurtenissen in onze ziel kijken.

The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams. – Het grootste avontuur dat je ooit kan ondernemen is het leven van je dromen te leven.

Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions. – Dromen zijn antwoorden vandaag op de vragen van morgen.

Unclose your mind. You are not a prisoner. You are a bird in flight, searching the skies for dreams. – Maak je geest open. Je bent geen gevangene. Je bent een vogel in de vlucht, op zoek naar dromen in de lucht.

When you stop chasing your dreams, your dreams start chasing you. – Als je stopt met je dromen na te jagen, beginnen je dromen jouw te achtervolgen.

If we couldn’t dream, our lives wouldn’t mean anything anymore. – Als we niet konden dromen, zouden onze levens niets meer betekenen.

We don’t have an eternity to realize our dreams, only the time we are here. – We hebben geen eeuwigheid om onze dromen te realiseren, alleen de tijd dat we hier zijn.

Dreaming permits each and every one of us to be quietly and safely insane every night of our lives. – Dromen staat iedereen toe om stil en veilig uit ons dak te gaan elke nacht van ons leven.

Dreams are more real than reality, they’re closer to the self. – Dromen zijn reëler dan de realiteit. Ze staan dichter bij ons.

In dreams, we enter a world that’s entirely our own. – In dromen komen we in een wereld die helemaal van ons zelf is.

If you never chase your dream, you will never catch them. – Als je nooit je dromen najaagt, zul je ze ook niet beleven.

Dreams say what they mean, but they don’t say it in daytime language. – Dromen zeggen wat ze bedoelen, maar ze zeggen het niet in overdag taal.

Dreams, the place most of us get what we need. – Dromen zijn de plaats waar de meeste van ons krijgen wat we nodig hebben.

Some colors exist in dreams that are not present in the waking spectrum. – In dromen bestaan soms kleuren die niet bestaan als je wakker bent.

It is better to risk starving to death then surrender. If you give up on your dreams, what’s left? Het is beter om de hongersdood te riskeren dan over te geven. Als je je dromen opgeeft, wat blijft er dan over?

Dreams feel real while we’re in them, it’s only when we wake up that we realize something was actually strange. – Dromen voelen echt als we er in zitten, pas als we wakker worden realiseren we dat er eigenlijk iets heel erg gek was.

People who are most afraid of their dreams convince themselves they don’t dream at all. – Mensen die het bangste zijn van hun dromen overtuigen zichzelf dat ze helemaal niet dromen.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – De toekomst behoort tot degenen die in het mooie van hun dromen geloven.

The best reason for having dreams is that in dreams no reasons are necessary. – De beste reden om dromen te hebben is dat in dromen geen redenen nodig zijn.

Dreams are often most profound when they seem the most crazy. – Dromen zijn vaak het meest diepzinnig als ze het meest gek zijn.

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams. – Je weet dat je verliefd bent als je niet in slaap kan vallen omdat de realiteit eindelijk beter is dan je dromen.

As soon as you start to pursue a dream, your life wakes up and everything has meaning. – Zodra je een droom begint te volgen, wordt je wakker geschud en heeft alles betekenis.

Dreams come true. Without that possibility, nature would not incite us to have them. – Dromen komen uit. Zonder die mogelijkheid, zou de natuur ons niet aansporen ze te hebben.

Dreams last as long as you let them, both good and bad. – Dromen duren zo lang als je ze laat, zowel goed als slecht.

All human beings are also dream beings, dreaming ties all mankind together. – Alle mensen zijn ook dromende wezens, dromen brengen alle mensen samen.

A dream which is not interpreted is like a letter which is not read. – Een droom die niet geïnterpreteerd wordt is als een brief die niet wordt gelezen.

Dreams are illustrations, from the book your soul is writing about you. – Dromen zijn illustraties, van het boek dat jouw ziel over jou aan het schrijven is.

Follow your dreams, they know the way. – Volg je dromen, ze weten de weg.

All men who have achieved great things have been great dreamers. – Alle mensen die grote dingen hebben bereikt waren grote dromers.

Dreams are only thoughts you didn’t have time to think about during the day. – Dromen zijn alleen maar gedachten waar je overdag geen tijd voor had om aan te denken.

For a dreamer, night’s the only time of day. – Voor een dromer is de nacht de enige tijd van de dag.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.