Mooie Engelse Grappige Zinnen en Teksten

Mooie grappige Engelse zinnen en teksten met de nodige dosis humor om je dag goed te beginnen. Ook leuk om de teksten te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse grappige zinnen.

If I agreed with you we’d both be wrong. – Als ik het met jou eens was waren we beide fout.

I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way. So I stole a bike and asked for forgiveness. – Ik vroeg God om een fiets maar ik weet dat Hij niet zo werkt. Dus heb ik een fiets gestolen en om vergeving gevraagd.

We never really grow up, we only learn how to act in public. – We worden nooit echt volwassen, we leren ons alleen te gedragen in het openbaar.

Men are like parking spots, the good ones are taken and the free ones are handicapped. – Mannen zijn als parkeerplaatsen, de besten zijn bezet en de vrije zijn gehandicapt.

Behind every successful man is his woman, behind the fall of a successful man is usually another woman. – Achter elke succesvolle man staat zijn vrouw, achter elke val van een succesvolle man staat meestal en andere vrouw.

There are no stupid questions, just stupid people. – Er bestaan geen stomme vragen, alleen stomme mensen.

I have found the key to happiness, stay the hell away from assholes. – Ik heb de sleutel tot geluk gevonden: blijf ver weg van klootzakken.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. – Een leugen is de halve wereld al over voor de waarheid de kans heeft zijn broek aan te trekken.

If a book about failures doesn’t sell, is it a success? – Als een boek over mislukkingen niet verkoopt, is dat een succes?

Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. – Tijd is een grote leraar, maar het doodt al zijn pupillen.

To steal ideas from one person is plagiarism, to steal from many is research. – Ideeën van één persoon stelen is plagiaat, van veel mensen stelen heet onderzoek.

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt. – Beter stil blijven en iedereen laten denken dat je een dwaas bent, dan te spreken en alle twijfel weg te halen.

A bank is a place that will lend you money, if you can prove that you don’t need it. – Een bank is een plaats dat je geld leent, als je kan bewijzen dat je het niet nodig hebt.

Women might be able to fake orgasms, but men can fake a whole relationship. – Vrouwen kunnen misschien een orgasme faken, maar mannen een hele relatie.

It’s not the fall that kills you, it’s the sudden stop at the end. – Als het niet de val is die je doodt, dan is het de plotselinge stop op het einde.

I want to die peacefully in my sleep, like my grandfather. Not screaming and yelling like the passengers in his car. – Ik wil vredig doodgaan in mijn slaap, zoals mijn opa. Niet gillen en schreeuwen zoals de passagiers in zijn auto.

Light travels faster than sound, this is why some people appear bright until you hear them speak. – Licht reist sneller dan geluid, daarom lijken sommige mensen helder tot je hen hoort spreken.

The last thing I want to do is hurt you, but it’s still on the list. – Het laatste dat ik wil doen is jou pijn doen, maar het staat nog steeds op de lijst.

The man who smiles when things go wrong has thought of someone to blame it on. – De man die lacht als dingen fout gaan denkt aan degene die hij kan beschuldigen.

We have enough gun control, what we need is idiot control. – We hebben genoeg wapencontrole, wat we nodig hebben is idiootcontrole.

How to turn a fox into an elephant? Marry her. – Hoe verander je een vos in een olifant? Trouw met haar.

Evening news is where they begin with ‘Good evening’, and then proceed to tell you why it isn’t. – Avond nieuws is waar ze beginnen met “goede avond”, en dan verder gaan met waarom het niet zo is.

If you are supposed to learn from your mistakes, why do some people have more than one child. – Als je van je fouten moet leren, waarom hebben sommige mensen dan meer dan één kind?

If you think nobody cares if you’re alive, try missing a couple of payments. – Als je denkt dat het niemand kan schelen dat je leeft moet je eens een paar betalingen overslaan.

We live in a society where pizza gets to your house before the police. – We leven in een maatschappij waar pizza eerder bij je huis arriveert dan de politie.

The early bird might get the worm, but the second mouse gets the cheese. – De vroege vogel mag de eerste worm krijgen, maar de tweede muis krijgt de kaas.

Going to church doesn’t make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car. – Naar de kerk gaan maakt je net zo min een Christen, als dat in een garage staan je een auto maakt.

Don’t send me flowers when I’m dead. If you like me, send them while I’m alive. – Stuur me geen bloemen als ik dood ben. Als je me leuk vind, stuur ze wanneer ik nog leef.

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. – Discussieer niet met een idioot. Hij laat je vallen tot zijn niveau en verslaat je dan met zijn ervaring.

When my time on earth is gone, and my activities here are passed, I want they bury me upside down, and my critics can kiss my ass. – Als mijn tijd op Aarde voorbij is, en mijn activiteiten hier gestaakt zijn, wil ik dat ze me ondersteboven begraven, zodat de critici mijn kont kunnen kussen.

Love at first sight is possible, but it pays to take a second look. – Liefde op het eerste gezicht is mogelijk, maar het loont om een tweede blik te werpen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.