Motiverende Zinnen en Teksten

Mooie motiverende Engelse zinnen en teksten. De volgende Engelste teksten geven je vast weer voldoende energie en motivatie om weer door te gaan of dingen voortaan nog beter te doen. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse motiverende zinnen.

Who seeks shall find. – Wie zoekt zal vinden.

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. – Optimisme is het geloof dat leidt tot prestatie. Niets kan worden gedaan zonder hoop en vertrouwen.

Always do your best. What you plant now, you will harvest later. – Altijd je best doen. Wat je nu plant, zul je later oogsten.

Expect problems and eat them for breakfast. – Verwacht problemen en eet ze als ontbijt.

The person who sends out positive thoughts activates the world around him positively and draws back to himself positive results. – De persoon met positieve gedachten beinvloedt de wereld om zich heen positief, en krijgt zo ook zelf positieve resultaten.

If you’re going through hell, keep going. – Als je door een hel gaat, ga door.

A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. – Een creatieve man is gemotiveerd door de wens om te bereiken, niet door de wens om anderen te verslaan.

If you can dream it, you can do it. – Als je het kan dromen, dan kan je het doen

Give yourself something to work toward, constantly. – Geef jezelf een doel om aan te werken, de hele tijd.

Quality is not an act, it is a habit. – Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.

Things do not happen, things are made to happen. – Dingen gebeuren niet, dingen worden gemaakt om te gebeuren.

Well done is better than well said. – Goed gedaan is beter dan goed gezegd.

The secret of getting ahead is getting started. – Het geheim om vooruit te komen is om eraan te beginnen.

Even if you fall on your face, you’re still moving forward. – Zelfs als je op je gezicht valt, ga je nog steeds vooruit.

Know or listen to those who know. – Weet, of luister naar degenen die weten.

Eighty percent of success is showing up. – Tachtig procent van succes is komen opdagen.

You are never too old to set another goal or to dream a new dream. – Je bent nooit te oud om een nieuw doel te stellen of een nieuwe droom te dromen.

After a storm comes a calm. – Na de storm komt kalmte.

Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God. – Je talent is God’s geschenk aan jou. Wat je er mee doet is je cadeau terug aan Hem.

I don’t believe you have to be better than everybody else. I believe you have to be better than you ever thought you could be. – Ik geloof niet dat je beter moet zijn dan alle anderen. Ik geloof dat je beter moet zijn dan je ooit dacht dat je kon zijn.

Either you run the day or the day runs you. – Of jij bepaalt jouw dag, of de dag bepaalt jou.

Believe you can and you’re halfway there. – Geloof dat je het kan, en je bent al halverwege.

Be more concerned with your character than with your reputation. Your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. – Wees meer bezig met je karakter dan met je reputatie. Je karakter is wat je werkelijk bent, terwijl je reputatie niet meer is dan wat anderen denken dat je bent.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. – Wat je krijgt bij het bereiken van je doelen is niet zo belangrijk als wat je wordt door het bereiken van je doelen.

If you don’t like how things are, change it. You’re not a tree. – Als het je niet bevalt hoe dingen zijn, verander ze. Je bent geen boom.

Change your thoughts and you change your world. – Verander je gedachten en je verandert je hele wereld.

The best way out is always through. – De beste weg naar het einde is er doorheen.

There is always room at the top. – Er is altijd ruimte op de top.

If you want to conquer fear, don’t sit home and think about it. Go out and get busy. – Als je je angsten wil overwinnen, blijf niet thuis zitten te denken. Maar ga naar buiten en blijf bezig.

In order to succeed, we must first believe that we can. – Om te slagen moeten we eerst geloven dat we dat kunnen.

If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. – Als je in een gat belandt, moet je stoppen met graven.

With the new day comes new strength and new thoughts. – Met de nieuwe dag komt nieuwe kracht en nieuwe gedachten.

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. – Beoordeel elke dag niet door de opbrengst te bekijken, maar door de zaden die je hebt geplant.

What great thing would you attempt if you knew you could not fail? – Welk succes zou je nog kunnen behalen als je wist dat je nooit zou falen?

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. – Onze grootste zwakte ligt in het opgeven. De meest zekere manier om te slagen is om het altijd nóg een keer te proberen.

Success is never final, failure is never fatal. It is courage that counts. – Succes is nooit definitief, falen is nooit fataal. Het is de moed die telt.

If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success. – Als je wilt slagen moet je nieuwe wegen in slaan, in plaats van over de versleten paden van aangenomen succes te reizen.

It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed. – Het is letterlijk waar dat je het beste en snelste kan slagen door anderen te helpen om te slagen.

You were not born a winner, and you were not born a loser. You are what you make yourself be. – Je werd niet geboren als winnaar of verliezer. Je bent wat je je zelf maakt.

Obstacles cannot crush me. Every obstacle yields to stern resolve. He who is fixed to a star does not change his mind. – Obstakels verpletteren me niet. Elke hindernis geeft me vastberadenheid. Hij die focust op een ster zal niet van gedachten veranderen.

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. – Je moet de regels van het spel leren. En dan moet je het beter dan iedereen spelen.

Management is nothing more than motivating other people. – Management is niets meer dan andere mensen motiveren.

Edison failed 10, 000 times before he made the electric light. Do not be discouraged if you fail a few times. – Edison faalde tienduizend keer voor hij het elektrisch licht uit vond. Wees dus niet ontmoedigt als je een paar keer faalt.

Work is 1% inspiration plus 99% transpiration. – Werk is 1 procent inspiratie en 99 procent transpiratie.

Common sense is instinct. Enough of it is genius. – Gezond verstand is instinct. Genoeg ervan is geniaal.

Belief creates the actual fact. – Geloof maakt de werkelijkheid.

Problems are not stop signs, they are guidelines. – Problemen zijn geen stop borden, ze zijn richtlijnen.

Believe in yourself, have faith in your abilities. Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy. – Geloof in jezelf, geloof in je capaciteiten. Zonder een bescheiden maar redelijk vertrouwen in je eigen krachten kun je niet succesvol of gelukkig zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.