Mooie Engelse Zinnen en Teksten over Familie

Mooie Engelse zinnen en teksten over familie. Leuke zinnen over de goede en slechte dingen of kanten van een familie. De ups and downs dus. Ook leuk om te versturen naar je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Plaats hier ook gerust je eigen Engelse zinnen over familie.

The family is the first essential cell of human society. – Het gezin is de eerste essentiële cel van de menselijke samenleving.

I think togetherness is a very important ingredient to family life. – Ik denk dat saamhorigheid een zeer belangrijk ingrediënt voor het gezinsleven is.

There is no cure for laziness but a large family helps. – Er is geen remedie voor luiheid, maar een grote familie helpt.

When trouble comes, it’s your family that supports you. – Wanneer er problemen komen, is het je familie die je ondersteunt.

My family is my strength and my weakness. – Mijn familie is mijn kracht en mijn zwakte.

At the end of the day, a loving family should find everything forgivable. – Aan het einde van de dag zou een liefhebbende familie elkaar alles moeten vergeven.

If one is desperate for love, I suggest looking at one’s friends and family and see if love is all around. If not, get a new set of friends, a new family. – Als men wanhopig op zoek is naar liefde, stel ik voor dat je naar je vrienden en familie kijkt om te zien of er genoeg liefde is.  Zo niet, ga dan op zoek naar nieuwe vrienden en familie.

The family is the test of freedom; because the family is the only thing that the free man makes for himself and by himself. – De familie is een test van vrijheid, omdat de familie is het enige dat de vrije mens maakt voor zichzelf en door hemzelf.

Family life is a bit like a runny peach pie, not perfect but who’s complaining? Gezinsleven is een beetje zoals een inzakkende perzik taart, niet perfect, maar wie klaagt?

When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses. – Als je naar je leven kijkt, zijn de grootste vreugden zijn familiegeluk.

The great gift of family life is to be intimately acquainted with people you might never even introduce yourself to, had life not done it for you. – Het grote geschenk van het gezinsleven is intiem kennis te maken met mensen die je anders nooit had ontmoet.

Families are like fudge, mostly sweet with a few nuts. – Families zijn zoals fudge (soort toffee), voornamelijk zoet met een paar noten.

A happy family is but an earlier heaven. – Leven in een gelukkig gezin is een als een vroege hemel.

One of the things that binds us as a family is a shared sense of humor. – Een van de dingen die ons bindt als een familie is een gedeeld gevoel voor humor.

When our relatives are at home, we have to think of all their good points or it would be impossible to endure them. – Wanneer onze familie thuis is, moeten we denken aan al hun goede punten, anders zou het onmogelijk zijn om ze te verduren.

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them. – Je hoeft je familie niet te kiezen. Ze zijn Gods geschenk aan jou, als jij voor hen.

Family is not an important thing. It’s everything. – Familie is geen belangrijk ding. Het is alles.

Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold. – Zonder een familie zou een man alleen op de wereld beven van de kou.

Rarely do members of the same family grow up under the same roof. – Zelden groeien de leden van dezelfde familie op onder hetzelfde dak.

The family is a haven in a heartless world. – Het gezin is een toevluchtsoord in een harteloze wereld.

We all grow up with the weight of history on us. Our ancestors dwell in the attics of our brains as they do in the spiraling chains of knowledge hidden in every cell of our bodies. – We groeien allemaal op met het gewicht van de geschiedenis op ons. Onze voorouders wonen op de zolders van onze hersenen, en in de spiraal kettingen van kennis, verborgen in elke cel van ons lichaam.

Rejoice with your family in the beautiful land of life. – Verblijdt je met je gezin in het prachtige land van het leven.

An ounce of blood is worth more than a pound of friendship. – Een ons bloed is meer dan een pond vriendschap waard.

Family, a social unit where the father is concerned with parking space, the children with outer space, and the mother with closet space. – Familie, een sociale eenheid waar de vader zich bezighoudt met de parkeerplaats, de kinderen met ruimte, en de moeder met kastruimte.

I’ve always put my family first and that’s just the way it is. – Bij mij komt mijn gezin altijd op de eerste plaats en dat is gewoon de manier waarop het is.

If you don’t believe in ghosts, you’ve never been to a family reunion. – Als je niet in geesten gelooft, ben je nog nooit naar een familiereünie geweest.

It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons. – Het is niet vlees en bloed, maar het hart dat ons vaders en zonen maakt.

I don’t care how poor a man is, if he has family, he’s rich. – Kan me niet schelen hoe arm iemand is, als hij familie heeft, is hij rijk.

In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future. – Op elke denkbare manier, is het gezin een link naar ons verleden, en een brug naar onze toekomst.

Give a little love to a child, and you get a great deal back. – Geef een beetje liefde aan een kind, en je krijgt een groot deel terug.

The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege. – De liefde van de familie en de bewondering van vrienden is veel belangrijker dan rijkdom en voorrecht.

A family is a unit composed not only of children but of men, women, an occasional animal, and the common cold. – Een familie is een eenheid die niet alleen uit kinderen bestaat maar ook mannen, vrouwen, af en toe een dier, en de verkoudheid.

A man should never neglect his family for business. – Een man mag nooit zijn familie verwaarlozen voor het bedrijf.

To us, family means putting your arms around each other and being there. – Voor ons, familie betekent elkaar omhelzen en er voor elkaar zijn.

The thing about family disasters is that you never have to wait long before the next one puts the previous one into perspective. – Het ding van familie rampen is dat je nooit lang hoeft te wachten tot de volgende de vorige in het juiste perspectief zet.

Family means no one gets left behind or forgotten. – Familie betekent dat niemand achtergelaten of vergeten wordt.

The only rock I know that stays steady, the only institution I know that works, is the family. – De enige rots die ik ken die stevig blijft staan, het enige instituut dat ik ken dat werkt, is familie.

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living. – Een gezin is een plek waar de principes worden gehamerd en aangescherpt op het aambeeld van het dagelijks leven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.